Про журнал

Галузь та проблематика

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР). 

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими тематичними напрямами:
Службово-бойова діяльність сил оборони;
Службово-бойова діяльність сил безпеки;
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки;
Правове забезпечення службово-бойової діяльності;
Управління та адміністрування у сфері службово-бойової діяльності;
Психологія екстремальних видів діяльності;
Озброєння та військова техніка складових сектору безпеки і оборони;
Забезпечення службово-бойової діяльності військ (сил), а також публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохороннх органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після рецензування провідними фахівцями та обговорення їх на засіданні редколегії.

Статті, не прйняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

Публічність та політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних, та включений у міжнародних базах даних:
Index Copernicus
Google Академія
Наукові фахові видання
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ResearchBib
CiteFactor
OUCI.

Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації. Дозволяється повторне використання змісту Журнала у відповідності з ліцензією Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторські права

За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей.

Вартість публікації
Безкоштовно.
Процес рецензування

До розгляду редакційна колегія приймає статті, що друкуються вперше, мають науковий характер та відповідають одному з тематичних напрямів журналу, мають позитивну зовнішню рецензію (вимоги до рецензента див. Наказ МОН № 32 від 15.01.2018 р. п. 6.).

Внутрішне рецензування здійснюється наступним чином:

1. Головним редактором призначається рецензент за профілем дослідження зі складу редколегії.
2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double - blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).
3. Рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору.
4. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.
5. У разі не погодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу.
6. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації з урахуванням висновків зовнішнього та внутрішнього рецензентів приймається на засіданні редакційної колегії, головним редактором та редакційною колегією в цілому. Після прийняття рішення про публікацію статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
7. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національної академії Національної гвардії України.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів.

Інструкція для авторів

Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

постановка проблеми. В розділі необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку теорії або практики. Обов’язково наявність абзацу с висновком про актуальність дослідження даної проблеми для науки;

аналіз останніх досліджень і публікацій. У розділі стисло, критично та у певній логічній послідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю. Даний розділ має за мету показати невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми. Підсумком огляду є виявлення ніші досліджень, не зайнятих іншими вченими в даній проблемі. Огляд літератури бажано проводити за джерелами не старше 5-10 років, включаючи огляд іноземних періодичних видань (за можливості);

- мета статті має випливати з постановки проблеми й аналізу останніх досліджень і публікацій. У ній повинно бути чітко визначено кінцевий науковий результат, вказано, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (із залученням яких, зокрема, наукових гіпотез, ідей, явищ, законів). Для досягнення поставленої мети необхідно сформулювати 2-3 часткові задачі, рішення яких розкриває план дослідження;

виклад основного матеріалу. Структура розділу повинна відображати послідовно рішення задач, які сформульовані у розділу мета статті. Необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію дослідження;

висновки. Повинні бути конкретні та відображати найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення. Також висновки мають містити перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку;

перелік джерел посилання повинен включати не менш 6 джерел, які видані за останні 10 років.

 

До статті додають:

- документ про можливість відкритої публікації статті;

рецензію зовнішнього незалежного рецензента, підписану рецензентом, з позитивним висновком про доцільність публікації;

- відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, в якій працює автор, телефон, e-mail, ORCID);

- назву, анотацію та ключові слова українською та англійською мовами;

- анотація українською мовою має містити 4-5 речень;

- анотація англійською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Якщо стаття написана англійською мовою, то анотація українською має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

- окремим файлом подається переклад розширенорї анотації англійською (не меньше 1800 знаків) на українську мову;

- фотографії авторів в електронному вигляді на білому фоні у форматі .jpg.

Обсяг статті разом з переліком джерел посилання та анотацією не повинен перевищувати 14 сторінок комп’ютерного набору формату А4.

Вимоги до набору та оформлення статті

Параметри сторінки:
Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.
УДК – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.
Ініціали та прізвища авторів – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.
Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, літери прописні, вирівнювання по центру.
Анотація – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.
Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.
Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.
Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки.
У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт.
Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.
Заголовок таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення прямею. Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу.
Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (назву рисунка друкують з великої літери та розміщують посередині рядка. Кегль 12 пт). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.
Перелік джерел посилання оформлюють згідно із ДСТУ 8302:2015 ”Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.
Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.
Рукопис має бути надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297 х 210 мм), кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.
На останній сторінці рукопису зазначають дату подання статті до редакції. Статтю власноручно підписує автор.
Разом із рукописом подають файл статті (у форматах doc і rtf).
У назві файлу обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) і назву статті.
Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

Кількість авторів, як що стаття подається авторами  не повинна перевищувати трьох осіб. 

Готові подання відправляються відповідальному секретарю на адреси:
chiz@nangu.edu.ua або nov_nangu@ukr.net

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат
Перевірка рукописів статей на академічний плагіат здійснюється за допомогою інтернет-системи «Unicheck» на основі внутрішньої бази документів Академії.

Під академічним плагіатом розуміють – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання (відповідно до ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті редколегією видання рішення про допущення рукопису статті до публікування. Рукописи з неприйнятним або низьким рівнем оригінальності не приймаються до розгляду, інші рукописи розглядаються редколегією відповідно до встановленої політики видання.

Плагіат є недопустимим. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією назавжди або до усунення недоліків.

Історія журналу

Науковий журнал “Честь і закон” заснований в 2001 році Головним управлінням внутрішніх військ МВС України. У 2010 році права засновника передано Академії внутрішніх військ МВС України.У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 27.05.2014 р. “Про перейменування Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, Указ Президента Украіни № 497/2014 “Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної”) науковий журнал “Честь і закон” перереєстрований (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21023 – 10823 ПР від 22.09.2014 р.).

Науковий журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Військові науки” (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.).

Періодичність видання – щоквартально. Тираж 100 примірників.