Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР), внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузї “Військові науки” рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 № 5-ДСК.

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами):

- військове управління (службово-бойова діяльність сил оборони);

- державна безпека (службово-бойова діяльність сил безпеки);

- публічне управління та адміністрування (державне управління у сфері забезпечення національної безпеки);

- право (правове забезпечення службово-бойової діяльності);

- психологія (психологія екстремальних видів діяльності),

- публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохороннх органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після рецензування провідними фахівцями та обговорення їх на засіданні редколегії.

Статті, не прйняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

До розгляду редакційна колегія приймає статті, що друкуються вперше, мають науковий характер та відповідають одному з тематичних напрямів журналу, мають позитивну зовнішню рецензію (вимоги до рецензента див. Наказ МОН № 32 від 15.01.2018 р. п. 6.)

 

Внутрішне рецензування здійснюється наступним чном:

1. Головним редактором призначається рецензент за профілем дослідження зі складу редколегії.

2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double - blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

3. Рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору.

4. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.

5. У разі не погодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу.

6. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації з урахуванням висновків зовнішнього та внутрішнього рецензентів приймається на засіданні редакційної колегії, головним редактором та редакційною колегією в цілому. Після прийняття рішення про публікацію статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

7. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національної академії Національної гвардії України.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів.

 

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат здійснюється за допомогою інтернет-системи «Unicheck» на основі внутрішньої бази документів Академії.

Під академічним плагіатом розуміють – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання (відповідно до ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті редколегією видання рішення про допущення рукопису статті до публікування. Рукописи з неприйнятним або низьким рівнем оригінальності не приймаються до розгляду, інші рукописи розглядаються редколегією відповідно до встановленої політики видання.

Плагіат є недопустимим. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією назавжди або до усунення недоліків.