Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Честь і Закон?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями;

  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;

  • формулювання мети статті (постановка завдання);

  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку;

  список використаних джерел повинен включати не менш 6 джерел, які видані за останні 10 років.

 2. До статті додають:

  • супровідний лист керівника установи;

  • документ про можливість відкритої публікації статті;

  рецензію зовнішнього незалежного рецензента, підписану рецензентом, з позитивним висновком про доцільність публікації;

  • відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює автор, телефон, e-mail, ORCID);

  • назву, анотацію та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами. Якщо стаття написана не англійською мовою, то анотація англійською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо стаття написана не українською мовою, то анотація українською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

  • окремим файлом подається переклад розширенорї анотації (не меньше 1800 знаків) українською мовою;

  • фотографії авторів в електронному вигляді у форматі .jpg;

  довідку про особистий внесок автора (авторів) та про дозвіл на
  розміщення особистих даних автора (авторів).

  Обсяг статті разом із списком використаних джерел та анотацією не повинен перевищувати 0,5 друк. арк., що приблизно дорівнює 8 – 15 с. комп’ютерного набору формату А4 (не більше 20 тис. знаків).

 3. Вимоги до набору та оформлення статті.

  Параметри сторінки.

  Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.

  УДК – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

  Ініціали та прізвища авторів – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

  Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, літери прописні, вирівнювання по центру.

  Анотація – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.

  Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.

  Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

  Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки.

  У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт.

  Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

  Заголовок таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання по центру.

  Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (кегль 12 пт, вирівнювання по центру). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

  Список використаних джерел оформлюють згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ”Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

  Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.

  Рукопис має бути надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297 х 210 мм), кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

  На останній сторінці рукопису зазначають дату подання статті до редакції. Статтю власноручно підписує автор.

  Разом із рукописом подають CD-диск із файлами статті (у форматах doc і rtf).

  На CD-диску обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) і назву статті.

  Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

   

  Готові подання відправляються відповідальному секретарю на адреси:

   

  chiz@nangu.edu.ua або nov_nangu@ukr.net


 

Положення про конфіденційність

Рукописи розглядаються з повагою до авторів та дотриманням конфединційності. Наші редактори не розголошують інформацію про рукописи. Імена та електронні адреси авторів, які вказуються, згідно вимог журналу, використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань вони не поширюватись та не передаються стороннім особам.