DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/3/62/124644

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

V. І. Pasichnik, V. S. Afanasenko

Анотація


Конкретизовано сутність поняття “ефективність психологічної підготовки” та підходи до її оцінювання. Визначено основний критерій та показники ефективності психологічної підготовки. Розкрито актуальність розроблення, теоретичне підґрунтя та зміст методики експертного оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу військового підрозділу до виконання завдань за призначенням

Ключові слова


психологічна підготовка; ефективність психологічної підготовки; критерії та показники ефективності психологічної підготовки; психологічна підготовленість; психологічна готовність; психічна стійкість; компоненти психологічної підготовленості особового складу

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про психологічне забезпечення у Національній гвардії України (затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р.).

Екстремальна психологія [Текст] : підручник / О. П. Євсюков, А. С. Куфлієвський, Д. В. Лебєдєв та ін. ; за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. – Київ : Август Трейд, 2007. – 502 с.

Афанасенко, В. С. Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних сил [Текст] / В. С. Афанасенко, В. І. Пасічник, А. Л. Злотніков // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків : ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 3 (48). – С. 38–43.

Городнов, В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] : навч. посібник / В. П. Городнов. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.

Бабков, Ю. П. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) НГУ [Текст] / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків : ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 2 (43). – С. 13–18.

Марьин, М. И. Психологическое обеспечение антитеррористической деятельности [Текст] : учеб. пособие / М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович. – Москва : Академия, 2007. – 208 с.

Теорія та практика психологічної допомоги [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пасічник, І. І. Ліпатов, Л. Ф. Шестопалова та ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2011. – 250 с.

Ягупов, В. В. Військова психологія [Текст] : підручник / В. В. Ягупов. – Київ : Тандем, 2004. – 656 с.

Матохнюк, Л. О. Дослідження процесу формування психологічної готовності курсантів-прикордонників інженерних груп до професійної діяльності в ВВНЗ [Текст] / Л. О. Матохнюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 10 (34). – С. 222–229.

Колесніченко, О. С. Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / О. С. Колесніченко. – Харків, 2011. – 23 с.

Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект [Текст] / М. И. Виноградова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко. – Минск : БГУ, 1998. – 148 с.

Макаревич, О. П. Психологічна підготовка особистості до поведінки в складних ситуаціях [Текст] : монографія / О. П. Макаревич. – Київ : НАОУ, 2001. – 183 с.

Маслій, О. М. Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів тилу [Текст] / О. М. Маслій // Збірник наукових праць Hаціональної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – № 54. – С. 74–78.

Баскаков, А. Я. Методология научного исследования [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – Київ : МАУП, 2002. – 216 с.
Copyright (c) 2021 V. І. Pasichnik, V. S. Afanasenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР