DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136592

РОЛЬ І МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: УРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

S. V. Byelay, S. О. Hodlevskyi, А. А. Tupikov

Анотація


Доведено актуальність визначення ролі та місця Національної гвардії України у системі забезпечення державної безпеки. Проведено аналіз теоретико-правових засад забезпечення державної безпеки. Надано визначення системи забезпечення державної безпеки. Розглянуто французький та румунський підходи до забезпечення публічної безпеки. Зроблено висновки і надано рекомендації з імплементації зарубіжного досвіду.

Ключові слова


державна безпека; Національна гвардія України; жандармерія; забезпечення громадської безпеки; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Statement of the High Commissioner for Human Rights on cooperation and assistance to Ukraine in the field of human rights [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID =21015&LangID=E#sthash.8iM5nol6.dpuf. 15 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

UNHCR – UKRAINE OPERATIONAL UPDATE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/attachments/article/ 1299/2016% 2011%20UNHCR%20UKRAINE%20Operational%20Update%20FINAL.pdf.3. 15 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст]. – 2-ге вид., переробл. та допов. / відп. ред. С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2003. – С. 111.

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України [Текст] : Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. №3/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – Ст. 85. (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 15.12.2005 р. № 3200-IV : станом на 24 трав. 2017 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. “Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 287/2015 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 555/2015 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 р. “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс] : введений в дію Указом Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2016. (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 100-р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/100-2017-%D1%80 (дата звернення : 24.05.17). – Назва з екрана.

Агапова, О. В. Щодо права складання протоколів про адміністративні правопорушення Національною гвардією України [Текст] / О. В. Агапова // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Секція 1 “Оперативне мистецтво та тактика Національної гвардії України” : тези доп. VІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 30 берез. 2017 р. – Х. : Національна акад. НГУ, 2017. – С. 66–67.

Шмаков, О. М. Повноваження суб’єктів сфери безпеки з припинення масових заворушень [Текст] / О. М. Шмаков, О. В. Лавніченко // Честь і закон. – 2016. – № 4 (59). – С. 26–33.
Copyright (c) 2020 S. V. Byelay, S. О. Hodlevskyi, А. А. Tupikov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР