DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137037

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КОМПЛЕКСУ

R. О. Kaidalov, О. V. Litvinov, S. А. Malyshkin, V. М. Kashpur

Анотація


Розроблено вдосконалений метод експериментального визначення тягово-швидкісних показників спеціальної колісної техніки і його складові з використанням мікропроцесорного комплексу та спеціального програмного забезпечення. Запропонований метод дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи дослідників під час проведення випробувань, а саме підвищити точність, знизити витрати часу та пально-мастильних матеріалів.


Ключові слова


коефіцієнт дорожнього опору; коефіцієнт аеродинамічного опору; мікропроцесорний комплекс; спеціальна колісна техніка; програмне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ В 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения [Текст]. – Введ. 1982-01-01. – Москва : Государственный комитет СССР по стандартам, 1981. – 30 с.

Jing–bo Z. New method for confirming the desired safety headway distance and desired deceleration in ACC system [Текст] / Zhang Jing–bo, Liu Zhao–du, Song Ming, Qi Zhi–quan // J. Beijing Inst. Technol. – 2005. – № 2. – P. 175–178.

Anastasopoulos Panagiotis Ch. A note on modeling vehicle accident frequencies with random–parameters count models [Текст] / Ch. Panagiotis Anastasopoulos, L. Fred Mannering // Accid. Anal. and Prev. – 2009. – № 1. – Р. 153–159.

Liaw Der–Cherng. Elucidating vehicle lateral dynamics using a bifurcation analysis / Liaw Der–Cherng,Chiang Hsin–Han, Lee Tsu–Tian [Текст] // IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. – 2007. – № 2. – P. 195–207.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало и др. – Харків : Міськдрук, 2012. – 220 с.

Рабинович, Э. Х. Расчет коэффициентов сопротивлений движению автомобиля по пути выбега [Текст] / Э. Х. Рабинович, В. П. Волков, Е. А. Белогуров // Вестник ХНАДУ. – Харків : ХНАДУ, 2009. – № 44. – С. 30–35.

Файст, В. Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових автомобілів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.02 “Експлуатація і ремонт засобів транспорту” / В. Л. Файст. – Харків, 2012. – 19 с.

Клец, Д. М. Разработка мобильного регистрационно-измерительного комплекса для проведения динамических испытаний колесных машин [Текст] / Д. М. Клец // Вісник НТУ. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 234–241.

Пат. 51031 Україна, МПК G01P 3/00. Система для визначення параметрів руху автотранспортних засобів при динамічних (кваліметричних) випробуваннях / М. А. Подригало, А. И. Коробко, Д. М. Клец, В. Л. Файст ; заявник та патентовласник ХНАДУ. – № u 2010 01136 ; заявл. 04.02.10 ; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12.

Літвінов, О. В. Метод визначення параметрів опору руху спеціальної колісної техніки в дорожніх умовах [Текст] / О. В. Літвінов // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 48–51.

Літвінов, О. В. Експериментальне оцінювання показників динаміки та опору руху спеціальної колісної техніки [Текст] / О. В. Літвінов // Механіка та машинобудування. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – Вип. 1. – С. 278–288.

ОТТ 9.1.1 – 87. Военная автомобильная техника. Автомобили многоцелевого назначения. Общие технические требования. – Введ. 1987-07-01. – Москва : Государственный комитет СССР по управлению качеством и стандартам, 1987. – 36 с.

Армейские автомобили. Теория [Текст] / А. С. Антонов [и др.] – Москва : Военное изд-во МО СССР, 1970. – 543 с.

Клец, Д. М. Метод определения параметров движения средств транспорта с помощью датчиков ускорений / Д. М. Клец, Е. А. Дубинин // Вісник ХНТУСГ імені П. Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – 2014. – Вип. 151. – С. 373–378.

Динамическая модель и статистическая оценка принятия решений по восстановлению свойств сложных объектов и систем [Текст] / Э. В. Гаврилов, О. П. Алексеев, В. О. Алексеев, Д. Г. Яфарова // Вестник ХГАДТУ. – 2004. – Вып. 12. – С. 135–138.
Copyright (c) 2019 R. О. Kaidalov, О. V. Litvinov, S. А. Malyshkin, V. М. Kashpur

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР