DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137039

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

І. І. Prikhodko, N. V. Yurieva, Yа. V. Matcegora

Анотація


Подано найважливіші гендерні аспекти професіоналізації правоохоронців та військовослужбовців, які суттєво впливають на бойову готовність і морально-психологічний клімат у колективах та ефективність професійної діяльності військовослужбовців-жінок. Визначено загальний зміст проблемних питань, що охоплюють переважну більшість типових ускладнень у процесі правоохоронної діяльності та проходження військової служби жінками.


Ключові слова


гендер; жінка-військовослужбовець; гендерні відмінності; типові ускладнення; ефективність діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зятьєв, С. І. Медсестри і снайпери [Текст] / С. І. Зятьєв // Народна армія. − 2016. − № 8. − С. 7.

Шевченко, Л. О. Гендер у психологічних та соціальних дослідженнях [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Шевченко, Ю. В. Кобікова. – Київ, 2015. – 148 с.

Берн, Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2006. – 514 с.

Посібник пресової практики з гендерної перспективи [Текст] / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорєлов та ін. – Рівне : Вид. О. Зень, 2015. – 200 с.

Левченко, К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління [Текст] : монографія / К. Б. Левченко. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 344 с.

Мельник, Т. М. 50/50: Сучасне гендерне мислення [Текст] : словник / Т. М. Мельник, Л. С. Кобелянська. – Київ : К.І.С., 2005. – 280 с.

Барко, В. І. Теоретичні засади визначення поняття гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку суспільства [Текст] / В. І. Барко, О. М. Смірнова // Вісник Національного університету оборони України. − 2014. − Вип. 4 (41).− С. 152–155.

Ляшенко, Н. О. Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ [Текст] / Н. О. Ляшенко, О. А. Гузьман // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. − № 48. – С. 318–325.

Мартиненко, О. А. Проблеми професійної адаптації жінок у системі правоохоронних органів [Текст] / О. А. Мартиненко // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. − Луганськ, 1998. − № 4. − С. 205–213.

Свєженцева, Ю. О. Аналіз проблеми гендерної нерівності в органах внутрішніх справ крізь призму теорій визнаних і сторонніх, схізмогенезису та маргінальності [Текст] / Ю. О. Свєженцева, А. В. Мороз // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2008. − С. 375–379.

Смірнова, О. М. Психологічні умови забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України [Текст] : автореф. ... канд. психол. наук. спец. : 19.00.06 “Юридична психологія” / О. М. Смірнова ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с.

Калагін, Ю. А. Стереотипи військовослужбовців-жінок про армію та військову службу [Текст] / Ю. А. Калагін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. − 2014. − № 2. − С. 112–117.

Потапчук, Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров’я військовослужбовців [Текст] : монографія / Є. М. Потапчук. − Хмельницький, 2004. − 323 с.

Савченко, Ю. С. Деякі особливості правового статусу військовослужбовців-жінок у Збройних силах України [Текст] / Ю. С. Савченко // Юридична наука. − 2011. − № 6. − С. 175–181.

Bem, S. Gender schema theory: а cognitive account of sex typing [Text] / S. Bem // Psychological Review. – 1981. – № 88. – P. 354–364.

Van Wormer, K. Are Males suited to police work? [Text] / K. Van. Wormer // Police studies. − 1981. − № 3 (4). − Р. 41–44.

Gutges, K. Police women before and after the fall of the “iron curtain” in Germany, a comparison [Text] / К. Gutges // ENP News Letter. – 1998. – November. − № 3. − Р. 2–4.

Львова, П. М. Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ [Текст] / П. М. Львова // Вісник УВС. − 2000. − № 11. − С. 283–287.

Кучмєєв, О. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / О. О. Кучмєєв ; Національна академія Державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

Психологічні засади ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом Національної гвардії України [Текст] : монографія / Я. В. Мацегора, І. В. Воробйова, І. І. Приходько та ін. – Харків : НАНГУ, 2016. – 314 с.
Copyright (c) 2019 І. І. Prikhodko, N. V. Yurieva, Yа. V. Matcegora

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР