DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137832

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

І. S. Katerynchuk, D. Yu. Gulevatyi

Анотація


Розглянуто можливості застосування структурно-функціонального аналізу в системі підтримки прийняття рішень на організацію взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки під час виконання завдань з охорони державного кордону. Удосконалено алгоритм розв’язування задачі вибору раціональних варіантів взаємодії суб’єктів забезпечення прикордонної безпеки.


Ключові слова


взаємодія; Державна прикордонна служба; прикордонна безпека; охорона державного кордону.

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвин, М. М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, проблеми і перспективи [Текст] / М. М. Литвин // Національна безпека: український вимір / Ін-т пробл. нац. безпеки ; редкол. : В. П. Горбулін (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 1–2

(20–21). – С. 41–46.

Литвин, М. М. Науково-методологічне забезпечення поетапного реформування системи охорони державного кордону [Текст] / М. М. Литвин. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – 316 с.

Журавлев, В. Ф. Структурно-функциональный метод изучения технических объектов и исследований [Текст] : монография / В. Ф. Журавлев, В. Я. Шевченко. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. – 105 с.

Неклонський, І. М. Структурно-функціональна модель організації взаємодії підрозділів Національної гвардії України та рятувальних сил Державної служби України з надзвичайних ситуацій [Текст] /

І. М. Неклонський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х., 2014. – Вип. 3 (40). – С. 180–183.

Труш, О. О. Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Олександр Олегович Труш ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. – Х., 2003. – 19 с.

Анфилатов, B. C. Системный анализ в управлении [Текст] : учеб. пособие /

B. C. Анфилатов, A. A. Емельянов, A. A. Кукушкин ; под ред. A. A. Емельянова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Згуровский, М. З. Системный анализ : проблемы, методология, приложения [Текст] / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К. : Наук. думка, 2011. – 726 с.

Тробюк, В. І. Методика структурно-функціонального аналізу варіантів організації взаємодії внутрішніх військ МВС України з Сухопутними військами Збройних Сил України у територіальній обороні [Текст] : дис. … канд. військ. наук : 21.07.05 / Володимир Іванович Тробюк ; Акад. внутрішніх військ МВС України. – Х., 2006. – 224 с.

Дудюк, Д. Л. Дослідження об՚єктів і систем керування [Текст] : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, В. М. Максимів, Л. Я. Сорока. – К. : ІЗМН, 1998. – 248 с.

Згуровський, М. З. Основи системного аналізу [Текст] / М. З. Згуровський,

Н. Д. Панкратова. – К. : BHV, 2007. – 544 с.

Розроблення ефективних механізмів взаємодії та порядку сумісних дій органів державної влади, місцевого самоврядування з силами охорони правопорядку під час врегулювання кризових ситуацій соціального характеру [Текст] : звіт про НДР (заключ.) (шифр "Соціум") / Акад. внутрішніх військ МВС України ; І. О. Калінін, І. О. Кириченко. – Х., 2012. – 139 c.

Кириченко, І. О. Сутність, закономірності та принципи взаємодії військ (сил) [Текст] /

І. О. Кириченко, М. М. Литвин, Ю. В. Аллеров // Честь і закон. – 2003. – № 4. – С. 9–16.

Аксіоматичні основи теорії взаємодії службово-бойових систем [Текст] /

І. О. Кириченко, Ю. В. Аллеров, В. І. Тробюк, Ю. Ф. Урсакій // Честь і закон. – 2006. – № 1. – С. 9–17.

Катеринчук, І. С. Обґрунтування математичної моделі розподілу завдань в прикордонній операції між відомствами та органами [Текст] / І. С. Катеринчук, А. Б. Мисик, Ю. В. Потомський // Труди академії. – К. : НАО, 2006. – Вип. 71. – С. 58–63.

Берзин, Е. А. Оптимальное распределение ресурсов и элементы синтеза систем [Текст] /

Е. А. Берзин. – М. : Наука, 1979. – 243 с.

Гурин, Л. C. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов [Текст] / Л. С. Гурин, Я. С. Дымарский, А. Д. Меркулов. – М. : Сов. радио, 1968. – 464 с.
Copyright (c) 2021 І. S. Katerynchuk, D. Yu. Gulevatyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР