DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137848

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ РАДІОМЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

І. S. Katerynchuk, V. М. Peryg

Анотація


Розроблено методику вибору варіанта побудови радіомережі на ділянці охорони державного кордону. За одержаними результатами можна вирішити такі завдання: оцінити площу та ділянку державного кордону, яка забезпечуватиметься радіозв’язком з кожної окремої точки; визначити необхідну кількість засобів радіозв’язку та місць їхнього розташування; вибрати найкращий варіант побудови радіомережі.


Ключові слова


радіозв’язок; радіостанція; радіомережа; рельєф місцевості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев, Н. Б. Вокруг формулы Пика [Текст] / Н. Б. Васильев // Квант. – 1974. – № 2. – С. 39–43.

Волновой алгоритм – Построение крaтчaйшего мaршрутa [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.codenet.ru/progr/alg/way.php. – Загл. с экрана.

Жук, О. Г. Методологічні основи створення адаптивних систем радіозв’язку [Текст] / О. Г. Жук, В. В. Огризько // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – № 1 (25). – С. 49–54.

Карионов, Ю. И. Оценка точности матрицы высот SRTM [Текст] / Ю. И. Карионов // Геопрофи. – 2010. – № 1. – С. 48–51.

Міночкін, А. І. Концепція управління мобільною компонентою мереж зв’язку військового призначення [Текст] / А. І. Міночкін, В. А. Романюк // Збірник наукових праць. – К. : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. – № 3. – С. 51–60.

Мітусов, В. О. Проблеми побудови сучасних корпоративних радіомереж [Текст] / В. О. Мітусов // Наукові записки. – К. : УНДІЗ, 2011. – № 2(18). – C. 58–62.

Описание и получение данных SRTM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gis-lab.info/qa/srtm.html. – Загл. с экрана.

Прасолов, В. В. Задачи по планиметрии [Текст] / В. В. Прасолов. – 4-е изд., доп. – М. : Изд-во Моск. центра непрерыв. мат. образования, 2001. – 584 с.

Рачок, Р. В. Окремі питання побудови систем стільникового радіозв’язку ПВ України [Текст] / Р. В. Рачок // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Нац. акад. ПВУ, 2003. – № 24. – 232 с.

Романюк, В. А. Мобильные радиосети – перспективы беспроводных технологий [Текст] / В. А. Романюк // Сети и телекоммуникации. – 2003. – № 12. – С. 62–68.

Романюк, В. А. Направления развития тактических сетей связи [Текст] / В. А. Романюк // Зв’язок. – 2001. – № 3. – С. 63–65.

Семейство продуктов ArcGIS [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.esri.com/software/arcgis. – Загл. с экрана.

Топографические генштабовские карты Украины 1:100000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://download.maps.vlasenko.net/smtm100/m-36-35.jpg. – Загл. с экрана.

Шарапов, И. П. Функция распределения высот рельефа [Текст] / И. П. Шарапов // Рельеф Земли и математика. – М : Мысль, 1982. – С. 72–79.

Arcview Resources [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://resources.arcgis.com/ru/. – Назва з екрана.

Bezdek, András. Discrete geometry: in honor of W. Kuperberg҆՚s 60th birthday [Текст] / András Bezdek, W. Kuperberg. – New York, N.Y : Marcel Dekker, 2003. – 461 р.

Karwel, A. K. Estimation of the accuracy of the SRTM terrain model on the area of Poland. The International Archives of the Photogrammetry [Текст] / A. K. Karwel, I. Ewiak // Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – Vol. XXXVII. – Part B7. – Beijing, 2008. – Р. 169–172.

Applicaton of non-stationary signals matched windowing in pulse radiolocation tasks [Текст] / I. Katerynchuk, R. Rachok, D. Mul, A. Balendr. Proceedings of the XIII th International Conference “Modelling of Radio Waves Propagation and Creation of Radio Networks Using Geoinformation Systems” / CSET’2016, February 23–26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine. – Р. 667–681.

Shuttle radar topographic mission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mapgroup.com.ua/articles/dzz/109-dannye-srtm-sposoby-polucheniya-dannykh. – Назва з екрана.18. Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-IIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – С. 176 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 23.12.2015 р. № 901-VIII).

Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України [Текст] (затв. наказом МВС України від 16.06.2014 р. № 566, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.07.2014 р. за № 730/25507).

Положення про підрозділи (загони) спеціального призначення Національної гвардії України [Текст] (затв. наказом МВС України від 09.07.2014 р. № 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.07.2014 р. за № 864/25641).

Про боротьбу з тероризмом [Текст] : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – С. 180 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 02.02.2016 р. № 965-VIII).
Copyright (c) 2021 І. S. Katerynchuk, V. М. Peryg

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР