DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137870

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

О. S. Kolesnichenko, Ya. V. Matcegora, І. І. Prikhodko, N. V. Yurieva

Анотація


У результаті проведеного дослідження психологічної готовності до ризику військовослужбовців Національної гвардії України розкрито її зміст, структуру та охарактеризовано рівні, що було покладено в основу психодіагностичної методики її визначення. Методика має такі шкали, як здатність до вольового зусилля, військова товариськість, професійна ідентичність, самовладання, і відповідає вимогам надійності та валідності.


Ключові слова


психологічна готовність до діяльності; військовослужбовці; Національна гвардія України; вольові зусилля; самовладання; професійна ідентичність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абсалямова, Л. М. Психологічні особливості розвитку готовності до ризику у підлітковому віці [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. М. Абсалямова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2009. – 21 с.

Колесніченко, О. С. Структурно-функціональна модель психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до ризику [Текст] / О. С. Колесніченко, А. А. Лиман // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 153–158.

Корнейчук, Ю. Психологическая подготовка : учебный предмет в системе боевой подготовки войск ГО [Текст] / Ю. Корнейчук // Гражданская защита. – М., 2002. – № 6. – С. 30–32.

Корнилова, Т. В. К дифференциации понятий “готовность к риску”, “склонность к риску”

и “принятие риска” [Текст] / Т. В. Корнилова // Психология безопасности профессиональной деятельности : тез. докл. I Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 17–18 ноября 1999 г. – М. : Когнито-Центр, 1999. – С. 29, 30.

Моторин, В. Б. Риск в профессиональной деятельности: основные факторы и особенности проявления [Текст] : монография / В. Б. Моторин. – С Пб. : С Пб МВД России, 2002. – 240 с.

Петровский, В. А. Экспериментальное исследование риска как тенденции личности [Текст] / В. А. Петровский // Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – С. 429, 430.

Прогнозування психологічної готовності до ризику фахівців екстремальних видів діяльності [Текст] / О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько, Н. В. Юр’єва // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Серія “Педагогічні та психологічні науки”. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – № 2 (4).

Типізація психологічної готовності до ризику представників екстремальних видів діяльності [Текст] / О. С. Колесніченко, А. А. Лиман, Я. В. Мацегора та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Серія “Педагогічні та психологічні науки”. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – № 3 (5).
Copyright (c) 2020 О. S. Kolesnichenko, Ya. V. Matcegora, І. І. Prikhodko, N. V. Yurieva

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР