МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАВООХОРОНЦІВ ДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • М. М. Medvid Національна академія Національної гвардії України
  • Ya. V. Pavlov Національна академія Національної гвардії України
  • L. К. Strilets Національна академія Національної гвардії України
  • V. М. Demyanyshyn Національна академія Національної гвардії України
  • S. О. Pyvovarov Державне підприємство “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова”

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/2/57/138170

Ключові слова:

розвиток людських ресурсів, миротворча діяльність, модель процесу, прийняття рішення, спеціальна професіональна підготовка.

Анотація

За допомогою статистичних даних чисельності залучення особового складу до миротворчої діяльності, використання методу прогнозування, виявлення особливостей проходження служби у місіях, змін в економічній та політичній обстановці держави проаналізовано потреби у розвитку людських ресурсів для їх використання у миротворчій діяльності. Подано елементи стратегії розвитку спеціальних вищих навчальних закладів. Запропоновано модель процесу прийняття рішення на підготовку військовослужбовців та правоохоронців до миротворчої діяльності.

Біографії авторів

М. М. Medvid, Національна академія Національної гвардії України

Медвідь Михайло Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної академії Національної гвардії України

Ya. V. Pavlov, Національна академія Національної гвардії України

Павлов Ярослав Володимирович – старший науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

L. К. Strilets, Національна академія Національної гвардії України

 Стрілець Лариса Костянтинівна – завідувач кафедри іноземних мов Національної академії Національної гвардії України

V. М. Demyanyshyn, Національна академія Національної гвардії України

Дем’янишин Володимир Миколайович – старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин Національної академії Національної гвардії України


S. О. Pyvovarov, Державне підприємство “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова”

Пивоваров Сергій Олександрович – начальник сектору відділу головного конструктора державного підприємства “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова”

Посилання

Bove, V., Elia, L. (2011). Supplying peace: Participation in and troop contribution to peacekeeping missions. Journal of Peace Research, 48 (6), 699–714.

De Groot, G. J. (2001). A Few Good Women: Gender Stereotypes, the Military and Peacekeeping. International Peacekeeping, 8 (2), 23–38.

Dorussen, H., Gizelis, T.-I. (2013). Into the lion’s den: Local responses to UN peacekeeping. Journal of Peace Research, 50 (6), 691–706.

Ferreira, R. (2009). Inconsistencies in peacekeeping policy and practice. Politeia, 28 (2), 74–93.

Ferreira, R. (2012). The Interdisciplinarity of Military Studies: A Sociological Perspective and South African Application. South African Review of Sociology, 43 (3), 146–162.

Gaibulloev, K., George, J., Sandler, T., & Shimizu, H. (2015). Personnel contributions to UN and non-UN peacekeeping missions: A public goods approach. Journal of Peace Research, 52 (6), 727–742.

Heinecken, L. Ferreira, R. (2012). 'Fighting for peace': South Africa's role in peace operations in Africa (part I). African Security Review, 21 (2), 20–35.

Heinecken, L. Ferreira, R. (2012). 'Fighting for peace': The experiences of South African military personnel in peace operations in Africa (part II). African Security Review, 21 (2), 36–49.

Heinecken, L. Ferreira, R. (2012). 'Fighting for peace': The psychological effect of peace operations on South African peacekeepers (part III). African Security Review, 21 (2), 50–60.

Hultman, L., Kathman, J., Shannon, M. (2013). United Nations peacekeeping and civilian protection in civil war. American Journal of Political Science, 57 (4), 875–891.

Reno, W. (2001). The failure of peacekeeping in Sierra Leone. Current History, 100 (646), 219–224.

Rubinstein, R. A. (2010). Peacekeeping and the return of imperial policing. International Peacekeeping, 17 (4), 457–470.

Salverda, N. (2013). Blue helmets as targets: A quantitative analysis of rebel violence against peacekeepers, 1989–2003. Journal of Peace Research, 50 (6), 707–720.

Shimizu, H., Sandler, T. (2002). Peacekeeping and burden-sharing, 1994–2000. Journal of Peace Research, 39 (6), 651–668.

United Nations Peacekeeping (2016) : http://www.un.org/en/peacekeeping/

Victor, J. (2010). African peacekeeping in Africa: Warlord politics, defense economics, and state legitimacy. Journal of Peace Research, 47 (2), 217–229.

Wright, T. M., Greig, M. M. (2012). Staying the Course: Assessing the Durability of Peacekeeping Operations. Conflict Management and Peace Science, 29 (2), 127–147.

Агаєв, Н. А. (2006). Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / Н. А. Агаєв ; Нац. акад. оборони України. – 14 с. [Agayev, N. A. Psychological factors of adaptation peacekeepers to make their duties in special conditions : abstract. dis. on degree candidate of psychology. sciences specials. 19.00.09 “Psychology of activity in special conditions”].

Захарчишина, Ю. М. (2011). Педагогічні умови підготовки офіцерів Збройних Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Ю. М. Захарчишина ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 22 с. [Zakharchyshyna, Y. M. Pedagogical conditions of training officers of the Armed Forces of Ukraine for socio-cultural activities in peacekeeping operations : abstract. dis. on competition sciences. degree candidate. ped. sciences specials. 13.00.04 “Theory and methods of professional education” / Zhytomyr. state. University of Ivan Franko].

Каленський, А. А. (2010). Принципи та методи підготовки миротворчих контингентів і миротворчого персоналу сил / А. А. Каленський // Вісник Національної академії оборони України. – № 1 (14) : http://elibrary.nubip.edu.ua/5916/1/%D0%90._ Kalensky_NAOU.pdf [Kalensky A. A. Principles and methods of preparation peacekeeping contingents and peacekeeping personnel // journal of the National defense academy of Ukraine].

Кожевніков, В. М. (2012). Особливості підготовки до виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних миротворчих сил / В. М. Кожевніков // Військово-науковий вісник. – № 18. – С. 35–46 [Kozhevnikov, V. M. Features of preparation for making peacekeeping missions as part of multinational peacekeeping forces // Military science journal].

Лодатко, Є. О. (2010). Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія / Є. О. Лодатко. – Словянськ : СПДУ, 2010. – 148 с. [Lodatko, E. O. Modeling pedagogical systems and processes : monograph].

Мельник, О. М. (2006). Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів: генезис та тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” / О. М. Мельник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 20 с. [Melnik, O. M. State regulation of activity Ukrainian peacekeeping contingents: the genesis and development trends : abstract. dis. ... candidate of science of the state administration: 25.00.01 “Theory and history of public administration” / Nat. acad. of state. admin. the President of Ukraine].

Назарова, Г. В. (2013). Концептуальна модель мотивованого навчання персоналу / Г. В. Назарова, І. О. Мартиненко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 4. – С. 106–111 [Nazarova, G. V. Conceptual model of motivation training personal. G. V. Nazarova, I. O. Martynenko // Journal of social and economic research].

Сохадзе, Д. І. (2004). Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія праці в особливих умовах” / Д. І. Сохадзе ; Харк. військ. ун-т. – 20 с. [Sokhadze, D. I. Professional psychological selection of candidates for acquisition units of peacekeeping forces Text: abstract. dis. on competition degree candidate of psychologycal sciences:sciences specials. 19.00.09 “The psychology work in special conditions” / Kharkov military university].

Хацановський, В. С. (2010). Методична система підготовки особового складу Збройних Сил України до миротворчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. С. Хацановський ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – 264 с. [V. S. Hatsanovskyy, Methodical system of training military personnel Armed Forces of Ukraine for peacekeeping activity : dis. ... candidate. ped. sciences: 13.00.04 / V. S. Hatsanovskyy ; Nat. acad. State. border. service of Ukraine.named after B. Khmelnitsky].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті