DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/1/52/139416

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

І. І. Lipatov

Анотація


Визначено дві групи проблемних питань забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особового складу Національної гвардії України, вирішення яких дозволить підвищити ефективність його дій під час проведення спеціальних операцій.


Ключові слова


інформаційно-психологічна безпека; проблемні питання інформаційно-психологічної безпеки; спеціальна операція; психогенні фактори; деструктивний інформаційно-психологічний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбулін, В. П. Актуальні проблеми системного забезпечення інформаційної безпеки України [Текст] / В. П. Горбулін, М. М. Биченок, П. М. Копка // Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26 трав. 2008 р. – К. : Національна акад. СБУ, 2008. – С. 79–85.

Грачев, Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты [Текст] / Г. В. Грачев. – М. : РАГС, 1998. – 125 с.

Гринько, К. Інформаційно-психологічна агресія як різновид інформаційно-психологічного впливу. Аналіз форм і засобів здійснення у інфопросторі України та стратегії протидії [Електронний ресурс] / К. Гринько // Циркуляр Фонду В. Пінчука. – 2008. – Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat –11395 –1.html. – Назва з екрана.

Даніч, І. М. Щодо розробки законодавчої бази забезпечення інформаційної безпеки України [Текст] / І. М. Даніч // Шляхи і механізми забезпечення інформаційно-психологічної безпеки держави і суспільства : тези доп. ІІ міжвід. наук.-практ. семінару, м. Київ, 14 лют. 2008 р. – К., 2008. – С. 14.

Жарков, Я. Інформаційно-психологічне протиборство в сучасному світі: проблемно-історичний аналіз [Текст] / Я. Жарков, М. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 16-17. – С. 101–104.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Информационная и психологическая безопасность в СМИ [Текст] : в 2 т. : кол. моногр. / Т. Я. Аникеева, Е. Л. Вартанова, О. М. Грызунов и др. ; под ред. А. И. Донцова. – Т. 1: Телевизионные и рекламные коммуникации. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 335 с.

Коваль, З. В. Проблематика управління інформаційно-психологічною безпекою України: державний та регіональний виміри [Текст] / З. В. Коваль // Стратегія регіонального розвитку, формування та механізми реалізації : у 2 т. : тези доп. підсумкової наук.-практ. конф. за міжнародною участю, м. Одеса, 30 жовт. 2009 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 322–324.

Коваль, З. В. Управління країною та управління державою: безпековий інформаційно-психологічний аспект [Електронний ресурс] / З. В. Коваль // Теоретичні та прикладні питання державотворенні : електронне наукове фахове видання ОРІДУ НАДУ. – Вип. 7. – 2010. – Режим доступу : htp://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html. – Назва з екрана.

Клименко, В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності [Текст] / В. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 14-15. – 2007. – С. 104–106.

Проблемы информационно-психологической безопасности [Текст] / под ред. А. В. Брушлинского, В. Е. Лепского. – М. : Ин-т психологии РАН, 1996. – 100 с.
Copyright (c) 2020 І. І. Lipatov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР