DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/2/49/139684

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЮ) “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ” В АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

М. М. Medvіd

Анотація


Для пошуку шляхів стимулювання найманих працівників до службово-бойової діяльності за відсутності достатніх умов гарантованого комплектування військових посад обґрунтовано необхідність навчання фахівців за напрямом підготовки (спеціальністю) “Управління персоналом та економіка праці” в Академії Національної гвардії України.


Ключові слова


стимулювання до службово-бойової діяльності; укомплектованість військових посад; проходження військової служби

Повний текст:

PDF

Посилання


Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 27.03.2014 р. № 1166-VII : за станом на 03.05.2014 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1166-18/page – Назва з екрана.

Теоретичні засади та організаційні механізми реформування державної служби в Україні [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Л. Й. Аведян, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. Н. Л. Гавкалова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 328 с.

Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України вiд 10.01.2002 р. № 2925-III : за станом на 01.01.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII : за станом на 03.05.2014 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18 – Назва з екрана.

Медвідь, М. М. Результати оцінювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та безробіття серед населення на укомплектованість військових посад [Текст] / М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2013. – № 4. – С. 58–62.

Медвідь, М. М. Оцінювання дії нормативно-правових актів на стан зайнятості у військових формуваннях [Текст] / М. М. Медвідь // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – Вип. 4 (62). – С. 131–136.

Медвідь, М. М. Визначення достатніх умов гарантованого комплектування військових посад у мирний час [Текст] / М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2013. – № 2. – С. 44–49.

Медвідь, М. М. Зайнятість найманих працівників у з’єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України [Текст] : монографія / М. М. Медвідь. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – 133 с.

. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективності функціонування [Текст] : монографія / І. Л. Петрова, В. В. Близнюк, Г. Т. Куліков та ін. – К. : НАН України ; Ін-т екон. та прогнозування, 2009. – 368 с.

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : монографія / Л. С. Шевченко. – Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. – 336 с.

Степанов, М. Система социального обеспечения в Народно-освободительной армии Китая [Текст] / М. Степанов // Зарубежное военное обозрение. – 2013. – № 8. – С. 33–39.
Copyright (c) 2021 М. М. Medvіd

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР