DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141238

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

S. V. Belay

Анотація


Проведено аналіз і подано класифікацію державних правових механізмів з протидії кризовим ситуаціям соціально-економічного походження. Відповідно до цієї класифікації розглянуто основні нормативно-правові акти чинного законодавства України з протидії таким ситуаціям.

 


Ключові слова


кризові ситуації; правові механізми; державне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. Т. 2. Методологія державного управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 692 с.

Волинка, К. Г. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.

Гель, А. П. Судові та правоохоронні органи України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. – К. : МАУП, 2004. – 272 с. – Режим доступу : http://books.br.com.ua/39339

Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/ 9066/ НОРМАТИВНО

Кизим, Н. А. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны [Текст] : монография / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. – Х. : ИД ИНЖЕК, 2007. – 204 с.

Ярошенко, І. С. Право соціального забезпечення [Текст] : навч. посіб / І. С. Ярошенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с.

Дєгтяр, А. О. Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління [Текст] : монографія / А. О. Дєгтяр, А. В. Халецький, С. В. Бєлай. – Донецьк : Донбас ; ООО “РА Ваш імідж”, 2012. – 438 с.

Авксентьев, В. А. Деятельность власти в условиях теракта и вероятной эскалации межэтнического конфликта: опыт позитивных практик [Електронний ресурс] / В. А. Авксентьев, Д. А. Лавриненко, Ю. А. Шепелин. – Ставрополь, 2010. – Режим доступу : http://www.stavadm.ru/administration-office/otdbezop /experience/activities_of_the_government_in_the_terrorist_and_likely_to_escalation_of_ethnic_conflict_the_experi.php

Бєлай, С. В. Антиконфліктогенний менеджмент у роз’яснювальній роботі органів державної влади щодо недопущення виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай // Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту : тези V Міжнар. наук. інтернет-конф., м. Донецьк, 21 листоп. 2013 р. – Донецьк : Донец. держ. ун-т управління, 2012. – С. 49–51.

Симакин, Д. Законы о митингах в странах G8: какие бывают санкции и ограничения [Електронний ресурс] / Д. Симакин // Forbes, 25.11.2013 р. – Режим доступу : http://m.forbes.ru/article.php?id=82511

Ъ-Тарасенко, П. Испанских несогласных отпугивают ценой [Електронний ресурс] / П. Ъ-Тарасенко // Газета Комерсантъ. – Режим доступу : http://www.kommersant.ru/ doc/2349217

Право громадян на свободу мирних зібрань (огляд законодавства України та місцевих нормативно-правових актів АР Крим на березень 2011 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.irf.ua/files/ukr/programs/rol/ecrr_ monitoring.doc
Copyright (c) 2020 S. V. Belay

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР