DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141277

СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

V. S. Moldavchuk, І. І. Lipatov, V. М. Batsamut, H. А. Drobakha

Анотація


Визначено підходи до оцінювання та прогнозування в інтересах виконання службово-бойових завдань внутрішніми військами впливу соціальної напруженості на рівень складності суспільно-політичної обстановки. Розкрито сутність способу одержання шуканих оцінок.


Ключові слова


спосіб оцінювання та прогнозування рівня складності суспільно-політичної обстановки; соціальна напруженість

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникин, В. И. Основные направления, методы прогнозирования и моделирования во внешнеполитической деятельности [Текст] / В. И. Аникин. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 205 с.

Бойові документи морально-психологічного забезпечення виконання службово-бойових завдань [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Савченко, В. С. Молдавчук, І. І. Ліпатов та ін.] – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – 106 с.

Бєлай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 25–30.

Громова, Н. И. Основы прогнозирования [Текст] / Н. И. Громова. – М. : Академия Естествознания, 2006. – 112 с.

Кокошин, А. А. Прогнозирование и політика [Текст] / А. А. Кокошин. – М. : Мир, 2005. – 140 с.

Краснов, Б. И. Политический анализ, прогноз, технологи [Текст] : учеб. пособие / Б. И. Краснов, Г. И. Авцинова, И. А. Сосина; под общ. ред. В. И. Жукова. – М. : МГСУ, 2002. – 235 с.

Молдавчук, В. С. Оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки для прийняття рішень на спеціальну операцію з припинення заворушень [Текст] / В. С. Молдавчук, І. І. Ліпатов // Честь і закон. – 2013. – № 2. – С. 11–18.

Настанова про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень [Текст] : наказ Міністра внутрішніх справ України від 11.11.2003 р. № 1345.

Ожиганов, Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов [Текст] / Э. Н. Ожиганов. – М. : РУДН, 2009. – 189 с.

Про внутрішні війська МВС України [Текст] : закон України від 26.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Рабочая книга по прогнозированию [Текст] / отв. ред. И. В. Бестужев-Лада. – 3-е изд. – М. : ИС РАН, 2005. – 110 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / [В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, Г. А. Дробаха та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова]. – Х. : ХУ ПС, 2008. – 545 c.

Узунов, В. В. Оцінка і діагностика соціальної напруги в державних цільових програмах [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук спец. : 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Володимир Володимирович Узунов ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 20 с.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9.
Copyright (c) 2020 V. S. Moldavchuk, І. І. Lipatov, V. М. Batsamut, H. А. Drobakha

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР