DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143931

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПІДТРИМАННІ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ВВЕДЕНОГО У РАЗІ ВЧИНЕННЯ МАСОВИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

І. І. Musienko, S. Ye. Kucherina, А. V. Korostylenko

Анотація


Проаналізовано законодавство України у частині проведення спеціальних заходів при підтриманні
режиму надзвичайного стану, введеного у разі вчинення масових терористичних актів. Показано
актуальність цього питання для практичної діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом. З метою
визначення існуючих протиріч у чинному законодавстві проаналізовано погляди провідних науковців
та надано пропозиції щодо усунення цих суперечностей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про правовий режим надзвичайного стану :

закон України від 16 берез. 2000 р. № 1550-III //

Відомості Верховної Ради України. – 2000. –

№ 23. – С. 176.

Кузніченко С. О. Закон України “Про

правовий режим надзвичайного стану” : наук.-

практ. коментар / С. О. Кузніченко,

А. В. Басов. – Х. : Прометей-Прес, 2006. –

с.

Смерека-1С : звіт про НДР (заключ.) /

Кримськ. юрид. ін-т Одеськ. держ. ун-ту

внутрішніх військ МВС України; вик.

С. О. Кузніченко, Д. С. Савочкін та ін. –

Сімферополь, 2010. – 52 с. – Реєстр. № 171т від

10.2010 р.

Про боротьбу з тероризмом : закон

України від 20 берез. 2003 р. № 638-IV //

Відомості Верховної Ради України. – 2003. –

№ 25. – Ст. 180.

Смерека-1 : звіт про НДР (заключ.) / Ін-т

підготовки юрид. кадрів; вик. С. Є. Кучерина,

О. Б. Крамаренко, А. В. Коростиленко та ін. –

Х., 2010. – 243 с.

Конституція України : офіц. текст :

[прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. із змінами,

внесеними Законом України від 8 грудня

р.] // Відомості Верховної Ради України,

– № 30. – Ст. 141 [відновлена відповідно

до рішення Конституційного Суду України

№ 20рп/2010 від 30 верес. 2010 р.].

Про статус народного депутата України :

закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-XII //

Відомості Верховної Ради України. – 1993. –

№ 3. – Ст. 18.

Про демократичний цивільний контроль

над Воєнною організацією і правоохоронними

органами держави : закон України від 19 черв.

р. № 975-IV // Відомості Верховної Ради

України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.

Про друковані засоби масової інформації

(пресу) в Україні : закон України від 16 листоп.

р. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради

України. – 1993. – № 1. – С. 1.

Про ратифікацію Віденської конвенції

про дипломатичні зносини : указ Президії

Верховної Ради України від 21 берез. 1964 р. //

Відомості Верховної Ради Української РСР. –

– № 13. – С. 199.

Кузніченко С. О. Надзвичайні

адміністративно-правові режими: зарубіжний

досвід та українська модель : моногр. /

С. О. Кузніченко. – Сімферополь : КРП

«Видавництво “Кримнавчпеддержвидав”»,

– 500 с.

Европейский Суд по правам человека.

Избранные решения : [в 2 т.]. – М. : НОРМА,

– Т. 1. – 856 с.
Copyright (c) 2019 І. І. Musienko, S. Ye. Kucherina, А. V. Korostylenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР