Analysis of some aspects of legislative basis in carrying out special-purpose actions at maintaining emergency status in case of mass terrorist acts

Authors

  • І. І. Musienko
  • S. Ye. Kucherina
  • А. V. Korostylenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143931

Abstract

The legislative basis of Ukraine concerning special-purpose actions at maintaining the emergency status in case of mass terrorist acts is analysed. The actuality of this problem for practical activities in combating terrorism is shown. To reveal the existing contradictions in the legislative basis, the views of the leading scientists are analysed and proposals on eliminating these contradictions are given.

References

Про правовий режим надзвичайного стану :

закон України від 16 берез. 2000 р. № 1550-III //

Відомості Верховної Ради України. – 2000. –

№ 23. – С. 176.

Кузніченко С. О. Закон України “Про

правовий режим надзвичайного стану” : наук.-

практ. коментар / С. О. Кузніченко,

А. В. Басов. – Х. : Прометей-Прес, 2006. –

с.

Смерека-1С : звіт про НДР (заключ.) /

Кримськ. юрид. ін-т Одеськ. держ. ун-ту

внутрішніх військ МВС України; вик.

С. О. Кузніченко, Д. С. Савочкін та ін. –

Сімферополь, 2010. – 52 с. – Реєстр. № 171т від

10.2010 р.

Про боротьбу з тероризмом : закон

України від 20 берез. 2003 р. № 638-IV //

Відомості Верховної Ради України. – 2003. –

№ 25. – Ст. 180.

Смерека-1 : звіт про НДР (заключ.) / Ін-т

підготовки юрид. кадрів; вик. С. Є. Кучерина,

О. Б. Крамаренко, А. В. Коростиленко та ін. –

Х., 2010. – 243 с.

Конституція України : офіц. текст :

[прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. із змінами,

внесеними Законом України від 8 грудня

р.] // Відомості Верховної Ради України,

– № 30. – Ст. 141 [відновлена відповідно

до рішення Конституційного Суду України

№ 20рп/2010 від 30 верес. 2010 р.].

Про статус народного депутата України :

закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-XII //

Відомості Верховної Ради України. – 1993. –

№ 3. – Ст. 18.

Про демократичний цивільний контроль

над Воєнною організацією і правоохоронними

органами держави : закон України від 19 черв.

р. № 975-IV // Відомості Верховної Ради

України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.

Про друковані засоби масової інформації

(пресу) в Україні : закон України від 16 листоп.

р. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради

України. – 1993. – № 1. – С. 1.

Про ратифікацію Віденської конвенції

про дипломатичні зносини : указ Президії

Верховної Ради України від 21 берез. 1964 р. //

Відомості Верховної Ради Української РСР. –

– № 13. – С. 199.

Кузніченко С. О. Надзвичайні

адміністративно-правові режими: зарубіжний

досвід та українська модель : моногр. /

С. О. Кузніченко. – Сімферополь : КРП

«Видавництво “Кримнавчпеддержвидав”»,

– 500 с.

Европейский Суд по правам человека.

Избранные решения : [в 2 т.]. – М. : НОРМА,

– Т. 1. – 856 с.

Issue

Section

Articles