DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144187

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ВЕРБУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ НА ПОСАДИ ВЕРБУВАЛЬНИКІВ

М. М. Medvid, Ya. V. Matsegora, І. V. Vorobyova

Анотація


З урахуванням міжнародного досвіду зайнятості найманих працівників у військових формуваннях
та ресурсних можливостей внутрішніх військ МВС України запропоновано організаційно-штатну
структуру вербувального підрозділу та підходи до професійно-психологічного відбору вербувальників


Ключові слова


військова служба за контрактом, вербувальні підрозділи, професійно-психологічний відбір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Державну програму переходу

Збройних Сил України до комплектування

військовослужбовцями, які проходять

військову службу за контрактом [Електронний

ресурс] : указ Президента України від

04.2002 р. № 348/2002. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua.

Про рішення Ради національної безпеки і

оборони України від 26 вересня 2008 р.

“Про невідкладні завдання щодо підвищення

обороноздатності України” [Електронний

ресурс] : указ Президента України від

01.2009 р. № 2/2009. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua.

Медвідь, М. М. Методологічні засади

кадрового забезпечення військових формувань

[Текст] / М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2010.

– № 4. – С. 55–61.

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний

економіко-теоретичний аналіз [Текст] :

монографія / Л. С. Шевченко. – Х. : Вапнярчук

Н. М., 2007. – 336 с.

Разумцев, О. Г. Комплектування

Збройних Сил України: досвід, проблеми,

перспективи [Електронний ресурс] /

О. Г. Разумцев // Офіційний веб-сайт

національного інституту УкраїнськоРосійських відносин. – Режим доступу :

http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama3

_4/razum_t.htm

Шукіс, І. З. Проблеми становлення

рекрутингових агентств у період фінансовоекономічної кризи в Україні [Текст] /

І. З. Шукіс, В. В. Скрипнік, Я. С. Стовпа //

Вісник Дніпропетр. держ. фін. акад. : зб. наук.

пр. – Дніпропетровськ, 2009. – № 2. – С. 11–16.

– (Серія “Економічні науки”).

Професіоналізація української армії:

громадська думка [Текст] // Додаток до журн.

[Національна безпека і оборона. – 2008. – № 5].

– 12 с.

Иванов, А. И. Рекрутинг: как это делается

в России [Текст] / А. И. Иванов. – Ростов н/Д. :

Феникс; СПб. : Ост, 2006. – 176 с.

Професійний відбір у внутрішні війська

МВС України (шифр – “Відбір”) [Текст] : звіт

про НДР (заключ.) 14.12.04 / Акад. ВВ МВС

України; кер. П. П. Круть; викон. :

М. М. Медвідь [та ін.]; Інв. № 173. – Х., 2004. –

с.
Copyright (c) 2020 М. М. Medvid, Ya. V. Matsegora, І. V. Vorobyova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР