DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144355

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ ЗА МАСОВОЮ УЧАСТЮ НАСЕЛЕННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

S. V. Belay

Анотація


Проведено аналіз сутності і природи виникнення кризових ситуацій за масовою участю громадян. Визначено причини, що більшою мірою сприяють появі останнім часом кризових ситуацій, а також місце протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення у системі забезпечення національної безпеки.

Ключові слова


кризові ситуації, національна безпека, соціальна напруженість, соціальний конфлікт, соціальна криза, соціальна катастрофа, надзвичайна ситуація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ситник, Г. П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. управління : 25.00.01 / Г. П. Ситник ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2004. – 36 с.

Новицький, Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України [Текст] : монографія / Г. В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

Ліпкан, В. А. Національна безпека України [Текст] : навч. посіб. – 2-ге вид. / В. А. Ліпкан. – К. : КНТ, 2009. – 576 с.

Сунгуровський, М. Методологічний підхід до формування системи національної безпеки України [Електронний ресурс] / М. Сунгуровський. – Режим доступу : http: // www.uceps.org/ukr/article.php?news_id=111

Горбулін, В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки [Текст] : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Пономаренко, Г. О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади [Текст] : монографія / Г. О. Пономаренко; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. – 448 с. 7. Баланда, А. Л. Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / А. Л. Баланда ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – К., 2008. – 40 с. 8. Давидюк, О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк // Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України. – Режим доступу : http://cpsr.org.ua/?pr=6 9. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова та ін. ; за ред. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Х. : Право, 2002. – 256 с. 10. Касьянов, В. В. Основы социологии и политологии [Текст] / В. В. Касьянов. – 4-е изд. – Ростов н/д : Феникс, 2006. – 380 с. 11. Исаев, Б. А. Социология. Краткий курс [Текст] / Б. А. Исаев. – С Пб. : Питер, 2010. – 224 с.

Національна безпека України

ISSN 2078-7480. Честь і закон № 2 (45)/2013 10

Гарр, Т. Р. Почему люди бунтуют [Текст] / Т. Р. Гарр. – С Пб. : Питер, 2005. – 461 с. 13. Протасенко, И. Н. Кризис, общество и государство [Электронный ресурс] / И. Н. Протасенко // Социальный кризис и социальная катастрофа : сб. материалов конф. – С Пб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 151–156. – Режим доступа : http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/crisi s/ index.html 14. Усачев, А. М. О цивилизационной специфике понятий “социальный кризис” и “социальная катастрофа”, применяемых к России [Электронный ресурс] / А. М. Усачев // Социальный кризис и социальная катастрофа : сб. материалов конф. – С Пб. : СанктПетербургское философское общество, 2002. – С. 188–191. – Режим доступа : http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/ crisis/index.html

Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1998 р. № 1099 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – Ст. 1062.

Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Про правовий режим воєнного стану [Текст] : Закон України від 06.04.2000 р. № 1647-ІІІ // Голос України. – 2000. – 16 трав.

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України [Текст] : Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – Ст. 85.

Про основи національної безпеки України [Текст] : Закон України від 15.12.2005 р. № 3200-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 39. – Ст. 351.
Copyright (c) 2020 S. V. Belay

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР