DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144446

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

М. М. Orlov

Анотація


Обґрунтовано комплексну методику, у якій застосовано низку часткових методик, методів і підходів, зокрема й метод зонного поетапного параметричного аналізу і синтезу системи управління регіональними силами охорони правопорядку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Орлов М. М. Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави / М. М. Орлов // Системи озброєння і військова техніка. – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил. – Вип. 1(1). – 2005. – С. 72–78.

Рис. 10. До визначення ефективності системи управління регіональними СОПр через значення показників її окремих складників

цуТ

minцуТ

maxцуТ

Час оброблення інформації, яка викривлена неякісною роботою підсистеми ОУ

,85 0,90 0,95

оу.підс.безпР

СУ

сусусу ЕЕЕ 

СУ 1СУ

Т а б л и ц я 5 Вплив складників системи управління внутрішньої зони на час оброблення інформації посадовими особами єдиного органу управління

Складники системи управління регіональними СОПр Зменшення часу на оброблення інформації системою ЄОУ

безп.по Р 0,90...0,94  1,06 Підсистема органів управління (імовірність безпомилкової роботи в складних умовах обстановки) 99 ,0...95,0Р по.безп  1,11 2 2,50 Підсистема пунктів управління (кількість ПУ) 3 3,35 2 1,33 Підсистема вузлів зв’язку (кількість ВЗ)

1,66 Сукупність ліній зв’язку на одному інформаційному напрямку (кількість ліній) не менше 3 1,27

М. М. Орлов. Комплексна методика синтезу структури системи управління регіональними силами охорони правопорядку

Честь і закон № 1/2010 50

Орлов М. М. Теоретичні основи обґрунтування необхідності удосконалення системи управління регіональних сил охорони правопорядку (Теоретичні викладки до дисертаційної роботи) / М. М. Орлов. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2009. – 42 с.

Орлов М. М. Комплексна методика аналізу системи управління силами охорони правопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2009. – № 2. – С. 26–39.

Орлов М. М. Причинно-наслідкові зв’язки, які зумовлюють необхідність удосконалення регіональної системи управління силами охорони правопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2009. – № 1. – С. 10–20.

Орлов М. М. Метод двозонного оцінювання структури системи управління / М. М. Орлов // Збірник наукових праць ХВУ. – Х. : Харк. військ. ун-т. – Вип. 3 (46). – 2003. – С. 60–65.

Орлов М. М. Підходи щодо класифікації оперативно-тактичних розрахунків з управління регіональними силами охорони правопорядку // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : тези доп. на наук.-практ. конф. / М. М. Орлов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – С. 59–64.

Орлов М. М. Методика визначення показника якості роботи органу управління встановленої структури / М. М. Орлов // Системи озброєння і воєнна техніка. – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил. – Вип. 1 (9). – 2007. – С. 56–60.

Орлов М. М. Методика оцінки стійкості підсистеми зв’язку системи управління воєнного призначення / М. М. Орлов // Збірник наукових праць ХВУ. – Х. : Харк. військ. ун-т, 2002. – Вип. 1 (39). – С. 55–57.

Орлов М. М. Методика оцінки пропускної спроможності вузлів зв’язку спеціального призначення / М. М. Орлов // Збірник наукових праць ХВУ. – Х. : Харк. військ. ун-т, 2002. – Вип. 3 (41). – С. 59–64.

Пальчик М. М. Деякі погляди на організацію управління Збройними Силами України в сучасних умовах / М. М. Пальчик // Наука і оборона. – 1998. – № 1. – С. 36–43. 11. Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. – № 2. – С. 11–16. 12. Выпасняк В. И. Оценка состояния системы управления войсками в ходе операции (боя) / В. И. Выпасняк, А. М. Гуральник // Военная мысль. – 2008. – № 7. – С. 32–41. 13. Шарий В. І. Формування структури системи управління військами / В. І. Шарий, В. О. Голоколос, О. С. Корняков // Збірник наукових праць ХВУ. – Х. : Харк. військ. ун-т, 2001. – Вип. 7 (37). – С. 7–8. 14. Пономаренко Г. О. Адміністративноправові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Г. О. Пономаренко. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 36 с. – Ресурсний доступ: http: // avtoreferat. Net / content / view / 991/9/. 15. Щербина Л. П. Основы теории сетей военной связи / Л. П. Щербина. – Л. : Воен. акад. связи, 1984. – 169 с. 16. Орлов М. М. Запровадження показника якості управління регіональними силами охорони правопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 26–39. 17. Гурбанов Е. Ю. Телефония. Теория и техника коммутации / Е. Ю. Гурбанов, В. Г. Малышев, Н. Б. Покровский. – Л. : Воен. акад. связи, 1966. – 551 с. 18. Парницкий Г. М. Автоматическая классификация / Г. М. Парницкий. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 136 с.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР