DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/1/145797

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

І. О. Kyrychenko, V. Yu. Bogdanovych, V. V. Krutov, О. М. Kryukov, V. К. Mayboroda, О. М. Morozov, B. М. Oleksyenko, L. М. Pelepeychenko, L. А. Ponomarenko, А. І. Semenchenko, О. P. Snіgerеv, О. V. Timchenko, О. М. Shmakov

Анотація


Обґрунтовано шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в рамках наукової спеціальності 21.07.05 на основі систематизації теоретикометодологічних засад і спеціальних механізмів нормативно-правового регулювання та державного управління, підготовки і застосування сил охорони правопорядку, вирішення наукових, науковотехнічних, психологічних та мовно-комунікативних проблем у сфері службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про наукову і науково-технічну діяльність: закон України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2005. – № 5. – Ст. 121.

Концепція реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів : [затв. розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 649-р.]

Гусєв Ю. А. Об’єктивні й суб’єктивні детермінанти інтеграційних процесів у науці // Інновації й підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в Республіці Білорусь і за рубежем : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. І. В. Войтова. – Мінськ : ГУ “БелИСА”, 2008.– 316 с.

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 423].

Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ ВАК України № 377 від 23.06.2005 р.

Кримінальний кодекс України : за станом на 19.02.2009 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 2003. – № 14. – Ст.104.

Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Їжак О. Системне реформування правоохоронних органів як базова складова забезпечення верховенства права / Posted by dbniss on 01 Jul 2007 – 14:31 0 comments Previous Post | Оборонна реформа | Next Post [Міжвідомча комісія з питань реформування правоохоронних органів, створена Указом Президента № 834/2005 від 23.05.2005 р.].

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань / О. М. Шмаков. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 362 с.

Про міліцію : закон України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : закон України від 07.03.2002 р. № 3099-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.

Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2004 р. № 661-IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2004. – № 27. – Ст. 208.

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 2006. – № 51. – Ст. 519.

Конституція України : офіц. текст // Відомості Верхов. Ради України. –1996. – № 30. – Ст. 141.

Про правовий режим надзвичайного стану: закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Про правовий режим воєнного стану : закон України від 06.04.2000 р. № 1647-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

Богданович В. Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере : моногр. / В. Ю. Богданович – К. : Основа, 2006. – 296 с.

Литвин М. М. Теоретичні та організаційні засади взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими відомствами Воєнної організації держави при спільному вирішенні завдань охорони державного кордону України. Основні принципи побудови Державної прикордонної служби України / М. М. Литвин // Честь і закон. – Х.: Військ. ін-т ВВ МВС України, 2003. – № 3. – С. 3–8. 20. Литвин М. М. Напрямки взаємодії Державної прикордонної служби України із Службою безпеки України / М. М. Литвин, І. О. Кириченко // Честь і закон. – Х.: Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – № 2. – С. 13–21.

Іваницький Р. С. Удосконалення національної антитерористичної системи з метою інтеграції України у європейські архітектури безпеки на основі міжнародного досвіду застосування збройних сил держав у контртерористичних операціях / Р. С. Іваницький, С. В. Печериця // Честь і закон. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2008. – № 2. – С. 38–42.

Національний класифікатор України Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005 (NACE, Rev. 1.1-2002) : наказ Держспоживстандарту України № 375 від 26.12.2005 р. (v0375609-05).

Класифікація видів науково-технічної діяльності : наказ Держстандарту України № 822 від 30.12.1997 р.

Семенченко А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України : моногр. / А. І. Семенченко. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 428 c.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України : теорія і практика : дис. ... д-ра наук з державного управління : спец. 25.00.01 / Г. П. Ситник. – К., 2004.

Про місцеві державні адміністрації : закон України від 09.03.1999 р. № 586-XIV // Відомості Верхов. Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190.

Пелепейченко Л. М. Аспекти дослідження проблем мовної комунікації в діяльності внутрішніх військ / Л. М. Пелепейченко // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – № 4.– С. 45–49.

Кириченко І. О. Методологічні основи теорії оперативного застосування внутрішніх військ / І. О. Кириченко, С. Т. Полторак // Честь і закон. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – № 3. – С. 3–8.

Ковтуненко О. П. Зброя на нетрадиційних принципах дії (стан, тенденції, принципи дії та захист від неї) : моногр. / О. П. Ковтуненко, В. В. Богучанський, І. В. Слюсар, П. М. Федоров. – Полтава : Вид-во Полтав. військ. ін-ту зв’язку. 30. Шмаков О. М. Методологічні основи теорії внутрішньої безпеки держави / О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – № 2. – С. 3–8.
Copyright (c) 2020 І. О. Kyrychenko, V. Yu. Bogdanovych, V. V. Krutov, О. М. Kryukov, V. К. Mayboroda, О. М. Morozov, B. М. Oleksyenko, L. М. Pelepeychenko, L. А. Ponomarenko, А. І. Semenchenko, О. P. Snіgerеv, О. V. Timchenko, О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР