DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/4/145823

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ УКРАЇНИ

К. О. Protasenko

Анотація


Проаналізовано основні складники та структуру комплексного механізму державного управління Воєнною організацією України. Запропоновано основні напрями підвищення ефективності механізмів державного управління Воєнною організацією держави.

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавльов Є. П. Динаміка розвитку системи національної безпеки України / Є. П. Журавльов,

Актуальні проблеми воєнної науки

В. В. Гетьман // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 35–41.

Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.

Горбулін В. П. Реформа воєнної організації держави. Концептуальні підходи / В. П. Горбулін // Дзеркало тижня. – 2001. – № 48 (372). – 8–14 груд.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави : закон України від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=975-15. – Назва з екрану.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Академія. – Т. 2. – 2001. – 848 с. 6. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління [Електронний ресурс] / О. Федорчак // Науковий вісник. – 2008. – Вип. 1. “Демократичне врядування”. – Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.

Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н. Ю. Брюховецька. – Донецьк : ГЕП НАН України, 1999. – 275 с.

Семенченко А. І. Деякі воєнно-економічні аспекти реформування та розвитку структур безпеки та оборони України / А. І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2006. – № 1. – С. 24–28.

Говоруха В. В. Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Говоруха Віктор Володимирович ; УАДУ при Президентові України. – Х., 2001. – 233 с.

Кириченко І. О. Шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку / І. О. Кириченко, В. Ю. Богданович, В. В. Крутов [та ін.] // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – № 1. – С. 3–23.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : закон України від 26.03.1992 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2235-12. – Назва з екрану.
Copyright (c) 2020 К. О. Protasenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР