DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/4/145828

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЧАСТИНАМИ (ПІДРОЗДІЛАМИ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯМИ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МНС УКРАЇНИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ Н

А. А. Poberezhnyi, І. М. Neklonsky

Анотація


Наведено методику визначення пріоритетних напрямів взаємодії між частинами (підрозділами) внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил цивільного захисту МНС України у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Описано відповідне програмне забезпечення для систематизації результатів експертних оцінок та вибору найбільш ефективного механізму взаємодії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – С. 38.

Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій : постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 р. № 1099 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – С. 82.

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня : постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – С. 110.

Про затвердження типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру : наказ МНС від 21.12.1998 р. № 387 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – С. 239.

Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту МНС України : наказ МНС України від 20.09.2004 р. № 65.

Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру : постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1201 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – С. 170.

Інструкція про порядок взаємодії Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства внутрішніх справ щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (затв. спільним наказом МНС України, МВС України від 03.04.2007 р. № 205/105) // Офіційний вісник України. – 2007. – № 29. – С. 32.

Труш О. О. Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / О. О. Труш. – Х. : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т, 2003. – 19 c.

Кириченко І. О. Аксіоматичні основи теорії взаємодії службово-бойових систем / І. О. Кириченко, Ю. В. Аллеров, В. І. Тробюк, Ю. Ф. Урсакій // Честь і закон. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2006. – № 1. – С. 9–17.

Орлов А. И. Теория принятия решений : учеб. пособие / А. И. Орлов. – М. : Март, 2004. – С. 696–739.

Орлов А. И. Прикладная статистика : учеб. / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2004. – 656 с.

Кириченко І. О. Варіант побудови загальної структурно-функціональної моделі організації взаємодії підрозділів аварійно-рятувальних служб / І. О. Кириченко, І. М. Неклонський // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Черкаси, 28 квітня 2009 р.). – Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля МНС України, 2009. – С. 112–113.

Клюс П. П. Тактична і психологічна підготовка особового складу пожежної охорони : підруч. / П. П. Клюс, В. Г. Палюх, В. О. Росоха. – Х. : Основа, 2002. – С. 175–205.

Андронова И. В. Методология формирования управленческих решений на основе экспертного оценивания : науч.-метод. изд. / И. В. Андронова, И. В. Осиновская. – [Електронний ресурс] : http://www.salebook.ru/
Copyright (c) 2020 А. А. Poberezhnyi, І. М. Neklonsky

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР