DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/2/148968

ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ СТАН ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ПІД ЧАС МАСОВОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН

S. V. Belay

АнотаціяСформовано перелік значущих чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян. Експертним методом розраховано ваги цих чинників, визначено повноту процесу моделювання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська МВС України : закон України від 26.03.1992 р. № 2236-ХІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України від 05.07.2005 р. № 521.

З питань забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час підготовки і проведення масових заходів : методичні рекомендації МВС від 19.06.2005 р. № 10/7-3520.

Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян під час підготовки та проведення масових заходів : розпорядження МВС України № 484 від 11.06.2005 р.

Назаретян А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии / А. П. Назаретян. – СПб : Питер, 2003. – 192 с.

Ірхін Ю. Б. Психологічне супроводження заходів з охорони громадського порядку під час проведення спортивних змагань : методичні рекомендації / Ю. Б. Ірхін. – К. : КНУВС, ДП “Друкарня МВС” 2007. – 26 с.

Мокшанцев Р. И. Социальная психология : учеб. пособие / Р. И. Мокшанцев, А. В. Мокшанцева. – М. – Н., 2001. – 303 с.

Воробйова І. Ю. Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу : автореф. дис…. канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Нац. акад. внутрішніх справ МВС України. – К., 1999. – 20 с.

Шмаков О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки / О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – Вип. 2. – С. 9–15.

Шмаков О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері забезпечення громадської безпеки для оперативної ланки сил охорони правопорядку / О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – Вип. 4. – С. 4–8.

Приходько І. І. Виявлення соціальнопсихологічних факторів динаміки натовпу, які визначають складність оперативної обстановки під час виконання службово-бойових завдань особовим складом внутрішніх військ МВС України / І. І. Приходько, С. В. Бєлай // Нормативно-правові та методологічні аспекти юридичної та оперативної психології: матеріали наук.-практ. семінару, Харків, 27 – 28 берез. 2008 р. / Ін-т підготовки слідчих кадрів CБУ Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого, 2008. – С. 135–140.

Проблемні питання службово-бойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі: зб. тез доповідей наук.-практ. конф. Академії ВВ МВС України, Харків, 4 – 5 берез. 2008 р. – Х. : АВВ МВС України, 2008. – 296 с.

Нормативно-правові та методологічні аспекти юридичної та оперативної психології: зб. тез доповідей наук.-практ. семінару, Харків, 27 – 28 берез. 2008 р. / Ін-т підготовки слідчих кадрів CБУ Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого, 2008. – 247 с.

Городнов В. П. Вища математика (популярно, із прикладами) : підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / В. П. Городнов. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 384 с.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ: навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.
Copyright (c) 2020 S. V. Belay

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР