DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/2/149035

НАПРЯМОК ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗА КОНТРАКТОМ

V. P. Gorodnov, М М Medvid, V. І Vorobyov, А. V. Zozulja

Анотація


Обґрунтовано варіант пропозицій щодо змін у штатній структурі підрозділів забезпечення військових частин внутрішніх військ МВС України при переході на комплектування військових частин військовослужбовцями-контрактниками.


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року: наказ МВС України № 1167 від 29.11.2006 р.

Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України: закон України вiд 10.01.2002 р. № 2925-III // Відомості Верхов. Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

Кривенко О. В. Проблеми оптимізації внутрішніх військ МВС України при переході на

комплектування військовослужбовцями за контрактом / О. В. Кривенко // Проблемні питання службово-бойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі : зб. тез доповідей наук.-практ. конф., Харків, 4–5 берез. 2008 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – С. 33 –34.

Визначення оптимальної штатної чисельності внутрішніх військ МВС України, необхідної для виконання визначених законодавством завдань і функцій (Шифр – Організація-К2) : звіт про НДР / ВІВВ МВС України. – Х., 2001. – 60 с.

Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ МВС для виконання планових завдань СБД / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, Ю. В. Аллеров та ін. // Честь і закон. – 2006. – № 4. – С. 5–9.

Орлов М. М. Методика інформаційної оцінки доцільної структури органів управління відкритих систем керування / М. М. Орлов, Є. В. Якобсон // Радіоелектроніка і інформатика. – 2002. – № 4. – С. 68–74.

Орлов М. М. Методика оцінювання інформаційного навантаження на органи управління внутрішньої зони систем управління оперативно-тактичного рівня / М. М. Орлов // Зб. наук. пр. ХВУ. – Вип. 6 (53). – Х. : ХВУ, 2004. – С. 12.

Кодекс законів про працю України: офіц. текст: за станом на 1993 р. – Х. : Основа, 1993. – 203 с.

Оптимальна структура управління та підрозділів забезпечення при комплектуванні військової частини військовослужбовцями за контрактом у ВВ МВС України (Шифр – “Зоря”) : звіт про НДР / Акад. ВВ МВС України. – Інв. № 35 від 27.12.07. – Х., 2008. – 51 с.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 426 : постанова Кабінету Міністрів України № 278 від 13.03.2006 р. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Сергей Кириченко: “С 15 декабря всех военнослужащих будут кормить исключительно гражданские лица” // Факты. – 2007. – 6 дек. – С. 7.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, М М Medvid, V. І Vorobyov, А. V. Zozulja

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР