DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149058

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ, АРИФМЕТИЧНИХ І ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПРАВИЛ ЇХ УРАХУВАННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ РОЗРАХУНКАХ

І. S. Katerynchuk, R. V. Rachok, D. А. Mul

Анотація


Запропоновано способи застосування апарату нечітких чисел у методиках та математичних моделях процесів з функціональною нестохастичною невизначеністю. Визначено функції належності нечітких чисел, арифметичних і тригонометричних функцій та правила їх урахування під час проведення оперативно-тактичних розрахунків.


Повний текст:

PDF

Посилання


Розробка математичного та програмноалгоритмічного забезпечення автоматизованої інформаційно-розрахункової системи оперативнотактичних розрахунків щодо підтримки рішень на охорону державного кордону : звіт про НДР / НАПВУ. – Інв. № 205–1007 І . – Хмельницький, 2005. – 58 с.

Усовершенствование методики оперативнотактических расчетов планирования и оценки эффективности огневого поражения противника в

условиях неопределенности : отчет о НИР/АПВУ. – Інв. № 098-0048И. – Хмельницький, 1999. – 139 с.

Застосування теорії нечітких множин в процесах прийняття рішень посадовими особами Прикордонних військ України : звіт про НДР / НАПВУ. – Інв. № 200-09-101. – Хмельницький, 2000. – 68 с.

Литвин М. М. Методики оперативнотактичних розрахунків / М. М. Литвин, А. Б. Мисик, І. С. Катеринчук. – Хмельницький : Вид. НАДПСУ, 2004. – 82 с.

Рачок Р. В. Використання апарату нечітких чисел для врахування невизначеності вихідних даних в оперативно-тактичних розрахунках / Р. В. Рачок, Д. А. Мул // Зб. наук. пр. № 35. Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид. НАДПСУ. – 2006. – С. 241–245.

Рачок Р. В. Методика врахування невизначеності при моделюванні оперативнослужбових дій органу охорони кордону в системі підтримки прийняття рішень / Р. В. Рачок, Д. А. Мул // Труди ІІІ наук.-практ. конф. “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення”. – К. : ВІНІ НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 81–85.

Герасимов Б. М. Системы поддержки принятия решений: проектирование, применение, оценка состояния / Б. М. Герасимов, М. М. Дивизинюк, И. Ю. Субач. – Севастополь : Изд. центр СНИЯЭиП, 2004. – 320 с.

Толубко В. Б. Методологічні основи проектування прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем управління військового призначення / В. Б. Толубко, А. І. Сбітнєв, О. Ю. Пермяков. – К. : НАОУ, 2004. – 188 с.

Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под ред. Д. А. Поспелова. – М. : Наука, 1986. – 396 с.

Борисов А. Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, Г. В. Меркурьева. – М. : Радио и связь, 1989. – 304 с.
Copyright (c) 2020 І. S. Katerynchuk, R. V. Rachok, D. А. Mul

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР