DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/4/43/168335

МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ РОЗВІДКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

R. О. Honchar

Анотація


Обґрунтовано можливість застосування моніторингу й аналізу відкритих джерел інформації як способу здобуття розвідувальної інформації органами розвідки внутрішніх військ МВС України.


Ключові слова


органи розвідки, розвідувальна інформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про розвідувальні органи України [Текст] : Закон України від 22.03.2001 р. № 2331-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 19. – Ст. 94.

Про оперативно-розшукову діяльність [Текст] : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XII // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 397.

Про боротьбу з тероризмом [Текст] : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

Про затвердження Концепції розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року [Текст] : наказ МВС України від 29.11.2006 р. № 1167.

Кондратьев, А. В. Разведка с использованием открытых источников информации в США [Текст] / А. В. Кондратьев // Зарубежное военное обозрение. – 2010. – № 9. – С. 28–32.

Хилсмэн, Р. Стратегическая разведка и политические решения [Текст] / Р. Хилсмэн ; пер. с англ. К. П. Сонина, О. Е. Зильберберг. – М., 1957. – 192 с.

Зенин, А. Разведка в сухопутных войсках США на основе анализа открытых источников информации [Текст] / А. Зенин // Зарубежное военное обозрение. – 2009. – № 5. – С. 32–37.

Шреер, Ф. Трансформирование разведывательных служб: как сделать их более сильными, динамичными, результативными и эффективными [Текст] : монография / Ф. Шреер. – К.; Женева : Янтарь, 2011. – 305 с.

Гарфинкель, С. Все под контролем. Кто и как следит за тобой [Текст] / С. Гарфинкель. – Екатеринбург : Ультра. Культура, 2004. – 432 с.

Осипенко, А. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: международный опыт [Текст] : монография / А. Л. Осипенко. – М. : Норма, 2004. – 432 с.

Савелий, М. Полицейская разведка в обеспечении безопасности [Текст] / М. Савелий, А. Полежаев // Профессионал. – 2005. – № 3. – С. 40–43.

Савелий, М. Полицейская разведка США в начале ХХІ века [Текст] / М. Савелий, А. Полежаев // Профессионал. – 2005. – № 1. – С. 41–43.

Воронов, Ю. П. Чтение между строк (контент-анализ в конкурентной разведке, и не только в ней) [Электронный ресурс] / Ю. П. Воронов. – Режим доступа : http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2005_11/Voronov.htm#u1

Доронин, А. И. Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / А. И. Доронин. – Тула : Гриф и К°, 2000. – 116 с.

Зеркалов, Д. В. Разведка [Текст] : хрестоматия / Д. В. Зеркалов. – К. : Наук. світ, 2008. – 190 с.

Гончар, Р. О. Характеристика диверсійно-розвідувальних сил суміжних з Україною держав як потенційних об’єктів розвідки внутрішніх військ під час дій у територіальній обороні [Текст] / М. М. Орлов, Р. О. Гончар, О. В. Лисенко // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 19–25.

СІПРІ 2010: Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Текст] : пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова; редкол. укр. вид. : Л. Шангіна (голов. редактор) та ін. – К. : Заповіт, 2011. – 472 с.

Мусеибадзе, Э. Социальные сети и интернет-прорыв 2011 [Электронный ресурс] / Э. Мусеибадзе. – Режим доступа : http://www.1news.az/authors/61

Роль социальных сетей в организации “арабской весны” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.memoid.ru/node

Конституція України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про інформацію [Текст] : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про доступ до публічної інформації [Текст] : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Спецназ Румынии. Досье. Агентура [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.agentura.ru/dossier/romania/specnaz/
Copyright (c) 2021 R. О. Honchar

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР