DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177920

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ ДО ДІЙ У ГІРСЬКИХ УМОВАХ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

B. A. Maksymchuk, G. F. Horpinich, B. P. Lukin, S. B. Malolepshii, Yu. K. Beloshenko

Анотація


Викладено результати досліджень, спрямованих на вдосконалення функціональної готовності правоохоронців МВС України (на прикладі курсантів Національної академії Національної гвардії України) засобами спеціальної фізичної підготовки до дій у гірській місцевості. Результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту, свідчать про ефективність розробленої методики, що підтверджується здобутим відповідним кваліфікаційним рівнем спеціальної фізичної підготовленості курсантів експериментальної групи. Здобутий кваліфікаційний рівень спеціальної фізичної підготовленості забезпечує необхідний рівень професійних компетентностей до виконання завдань за призначенням у гірських умовах. Результати дослідження впроваджені у практику спеціальної фізичної підготовки курсантів НАНГУ та військовослужбовців НГУ.

Ключові слова


функціональна готовність, спеціальна фізична підготовка, засоби, методи, кардіореспіраторна система, готовність до дій, гірські умови, правоохоронці, курсанти, майбутні офіцери

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем’єв, В. О. Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС України : підручник / В. О. Артем’єв, О. А. Ярещенко, В. В. Сергієнко. – Харків : Харків юридичний, 2011. – 256 с.

Бочкарев, В. И. Методика применения военно-спортивного ориентирования в системе физической подготовки курсантов пограничного вуза / В. И. Бочкарев // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта.

– 2008. – № 4 (38). – С. 20–25.

Вареньга, Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Ю. В. Вареньга. – Львів, 2015. – 262 с.

Голуб, В. И. Проведение экспериментальных и теоретических исследований и влияния природных факторов в горно-пустынной местности при длительных физических нагрузках / В. И. Голуб, А. В. Захаров. – Ленинград : ВМА, 1986. – 112 c.

Эндальцев, Б. В. Адаптация к мышечной работе – основа здоровья и работоспособности человека / Б. В. Эндальцев // Физическая подготовка к профессиональной деятельности в мирное и военное время : междунар. межвуз. сб. / под ред. проф. В. Л. Пашута / М-во обороны Рос. Федерации, Воен. ун-т МО РФ, Воен. ин-т физ. культуры. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 50–74.

Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України : метод. рек. / [уклад. : О. А. Моргунов, О. А. Соколов, М. Г. Калюжний, Є. А. Лозовий] ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. В. В. Сокуренка.

– Харків : ХНУВС, 2017. – 124 с.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 17, ст. 594. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення : 20.06.2018). – Назва з екрана.

Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/580-19 (дата звернення : 27.08.2018). – Назва з екрана.

Застосування заходів фізичного впливу для затримання правопорушника, озброєного холодною зброєю : метод. рек. / [уклад. : О. А. Моргунов, О. А Ярещенко] ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 28 с.

Інструкція з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України : інстр. / С. В. Лещеня, І. П. Орленко, А. О. Мелешко, С. С. Забродський ; за заг. ред. засл. працівника фіз. культ. і спорту України О. Н. Мальцева. – Київ : ГУ НГУ, 2014. – 140 с.

Кузнецов, И. А. Подготовка военнослужащих к боевым действиям в условиях горно-пустынной местности : монография / И. А. Кузнецов ; Военный ин-т физ. культуры.

– Санкт-Петербург : [б.и.], 2005. – 287 с.

Кузнецов, И. А. Некоторые особенности в развитии неспецифической устойчивости организма военнослужащих к действиям в условиях горной местности и жаркого климата / И. А. Кузнецов // Физическая подготовка, боеспособность и здоровье военнослужащих: теория и практика. – Санкт-Петербург, 2006. – 118 c.

Малик, А. И. Педагогическая технология интенсификации профессионального развития личности курсантов пограничного вуза / А. И. Малик // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2007. – № 9 (31). – С. 71–74.

Моргунов, О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання / О. А. Моргунов // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 46–49.

Моргунов, О. А. Методика подготовки будущих сотрудников Национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 106–111.

Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями / О. В. Хацаюк, О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Честь і закон. – 2017. – № 63. – С. 49–56.

Пічугін, М. Ф. Фізичне виховання військовослужбовців [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 820 с.

Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 50 від 26.01.2016. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/la-ws/show/z0260-16//17 (дата звернення : 21.08.2018). – Назва з екрана.

Садовников, В. А. Специальная физическая тренировка курсантов вуза пограничных войск для эффективных боевых действий в условиях горной местности : учеб.-метод. пособие / В. А. Садовников ; Калининград. погран. ин-т ФСБ РФ.

– Калининград : [б.и.], 2009. – 117 с.

Сопоцько, А. А. Специальная физическая тренировка и психологическая подготовка военнослужащих к действиям в условиях пустыни и гор : дис. … канд. пед. наук / А. А. Сопоцько ; Воен. ин-т физ. культуры. – Ленинград, 1981. – 213 с.

Тындык, В. И. Организация физической подготовки курсантов пограничного вуза с использованием методики блочно-модульного обучения : учеб.-метод. пособие / В. И. Тындык ; КПИ ФСБ России. – Калининград : [б.и.], 2002. – 173 с.

Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання : звіт про НДР. Модель-РБ ; кер. Д. О. Каратаєва, вик. О. В. Хацаюк. – Харків : Акад. ВВ МВСУ, 2008. – 148 с.

– № ДР 0108U007536.

Федак, С. С. Дослідження фізичного стану військовослужбовців, які виконували міжнародні операції у гірській місцевості] / С. С. Федак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 5. – С. 67–73.

Федак, С. C. Фізична підготовка як засіб завчасної адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до дій в незвичних умовах служби / С. С. Федак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 11. – С. 442–446.

Хацаюк, О. В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у системі бойової підготовки / О. В. Хацаюк // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 66–72.

Хацаюк, О. В. Організація фізичної підготовки у навчальних закладах НГУ : навч. посіб. / О. А. Гаркавий, А. В. Стаднік, К. В. Ананченко. – Харків : НАНГУ, 2018. – 260 с.

Хацаюк, О. В. Перспективи застосування сучасних технічних засобів навчання під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 167–170.

Чух, А. М. Вплив екстремальних факторів службово-бойової діяльності на психофізичний стан військовослужбовців А. М. Чух // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали відкритої наук.-метод. конф. – Київ, 2003. – С. 185–189.

Huang, J. Current status of medical support in military operations other than war in domestic and overseas / J. Huang, Y. Wang, X. Cheng, L. Zhou, Z. Wu // Journal of Medical Colleges of PLA. – 2012. – Vol. 27 (6).

– P. 343–350.

Nada, R. A. Phenotypic and genotypic characterization of enterotoxigenic Escherichia coli isolated from U.S. military personnel participating in Operation Bright Star, Egypt, from 2005 to 2009 / R. A. Nada, A. Armstrong, H. I. Shaheen // Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. – 2013. – Vol. 76 (3).

– P. 272–277.
Copyright (c) 2021 B. A. Maksymchuk, G. F. Horpinich, B. P. Lukin, S. B. Malolepshii, Yu. K. Beloshenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР