INDICATORS AND CRITERIA FOR ESTIMATING THE LEVEL OF THE COMPLEXITY OF INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL SITUATION IN THE AREA OF PERFORMING THE TASKS ON ENSURING PUBLIC SAFETY BY THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE UNITS

Authors

  • Yu. P. Babkov
  • M. O. Chepel

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177921

Keywords:

criterion, indicator, information-psychological situation, potential

Abstract

In the article the indicators for assessing the level of complexity of the information-psychological situation in the area of performing public safety assurance tasks by the National Guard of Ukraine formations  have been developed, which are the corresponding levels of tension of the situation, which are indirectly determined through the correlation of the integrated potential of countering the negative informational and psychological impact created by the system of providing informational and psychological security and the object of influence and potential of the influencing entity. The conditions of the relationship between these indicators will satisfy the relevant criterion, which will determine the appropriate range of values of the intensity of information and psychological environment. The level of tension in the information and psychological environment will be characterized as ordinary, complex, crisis, extraordinary.The approach to assessing the risk of psychogenic losses among personnel in the course of performing public safety tasks by formations of the National Guard of Ukraine based on the use of fuzzy sets method which allows commanders and relevant specialists as experts to determine quantitative or qualitative assessment of the risk of psychogenic losses among personnel. The qualitative assessment in this case should be based, in particular, on four gradings: a minimum degree of risk of psychogenic losses, an increased risk of psychogenic losses, a critical risk of psychogenic losses, an unacceptable degree of risk of psychogenic loss (depending on the level of tension information and psychological environment).To determine the significance of assessment of the experts, it is proposed to use the hierarchy analysis method, which allows determining the priority of the expert according to the following criteria, such as the professionalism of the expert, his qualification and awareness of the expert on the progress of the task performing of ensuring public safety by the personnel of the National Guard of Ukraine units.

References

Бабков, Ю. П. Результати аналізу та ранжування факторів, що впливають на складність інформаційно-психологічної обстановки у районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України / Ю. П. Бабков, М. О. Чепель, В. О. Євсєєв // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – № 2 (76). – С. 6–19.

Бабков, Ю. П. Форми інформаційно-психологічного протиборства в ході виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України / Ю. П. Бабков, В. І. Пасічник, М. О. Чепель // Честь і закон. – 2018. – № 2 (67). – С. 95–102.

Про затвердження Інструкції з оцінювання суспільно-політичної обстановки в районах дислокації військ (сил) під час виконання ними завдань за призначенням : наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 11.09.2017 р. № 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dovidnykmpz.info/ipz/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-2. – Назва з екрана.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Бєлай, С. В. Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 18–22.

Бєлай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 4.

– С. 25–30.

Розробка форм і способів інформаційної боротьби при виконанні внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України службово-бойових завдань (шифр “Концепт”) : звіт про НДР (заключ.) 02.12.2009 р. / Акад. ВВ МВС України ; кер. В. І. Воробйов ; викон. : О. Д. Черкашин, В. Л. Петров, С. В. Бєлай [та ін.]. – Харків, 2009. – 312 с. – Інв. № 160.

Говоруха, В. В. Методика оцінки інформаційно-психологічної обстановки для визначення заходів протидії загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері / В. В. Говоруха, Ю. Г. Даник, В. В. Кливець // Теорія та практика державного управління. – 2009. – № 1 (24). – С. 1–12.

Бацамут, В. М. Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру / В. М. Бацамут // Честь і закон – 2016. – № 2.

– С. 10–18.

Бацамут, В. М. Метод оцінювання складності оперативної обстановки при виникненні в регіоні держави надзвичайної ситуації соціального характеру / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 4. – С. 17–24.

Структура і функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України / І. І. Ліпатов, Г. А. Дробаха, Ю. П. Бабков, М. О. Чепель // Честь і закон.

– 2017. – № 2 (61). – С. 43–49.

Сніцаренко, П. М. Методичний підхід до виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, Ю. І. Міхєєв, М. В. Праута // Наука і оборона. – № 3/4. – 2017. – С. 18–25.

Левченко, О. В. Методика аналізу інформаційних загроз державі у воєнній сфері та оцінювання їх рівня / О. В. Левченко // Труди університету : зб. наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 2016. – № 1 (134). – С. 28–34.

Іллюк, О. О. Людський фактор військових формувань: зміст, оцінювання та прогнозування : монографія / О. О. Іллюк. – Харків : Акад. внутр. військ МВС України, 2012. – 252 с.

Недосекин, А. О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами / А. О. Недосекин // Аудит и финансовый анализ. – 2000. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://auditfin.com/fin/2000/2/fin_2000_21_rus_04_01.pdf. – Загл. с экрана.

Фишберн, Питер С. Теория полезности для принятия решений / Фишберн, Питер С. ; пер. с англ. В. Н. Воробьевой и А. Я. Кируты ; под ред. Н. Н. Воробьева. – Москва : Наука, 1978. – 352 с.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – Москва : Радио и связь, 1993. – 278 с.

Печорін, О. М. Оцінка рівня психологічної стійкості особового складу в управлінні підрозділами високомобільних десантних військ / О. М. Печорін, М. М. Бочаров // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – № 1 (67). – С. 213–222.

Issue

Section

Articles