DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177922

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. V. Alboschiy, S. O. Kaplun, S. O. Pavlenko

Анотація


Розглянуто питання дослідження можливостей удосконалення системи логістики Національної гвардії України шляхом застосування ризик-орієнтованого підходу до управління процесами логістичного забезпечення, а також розроблення методичних основ такого управління в умовах дії на логістичні операції неконтрольованих чинників зовнішнього стосовно до системи логістики середовища. При цьому пропонується використовувати, так звану, “П’ятикрокову систему”, яка широко застосовується у міжнародній практиці під час оцінювання професійних ризиків у різних галузях діяльності. 


Ключові слова


логістика, логістичне забезпечення, ризик, ризик-орієнтоване управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року : Розпорядження Кабінет Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 100-р // Офіційний вісник України. – 2017. – № 17. – Ст. 497.

ISO 31000:2009 Международный Стандарт. Риск Менеджмент. Принципы и руководства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lib.kneu.edu.ua/ ua/scientists/guidelines_dissert/. – Назва з екрану.

Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації / М. І. Адаменко, В. В. Березуцький, Н. Г. Кучук, О. Ю. Палант // Системи обробки інформації. – 2015.

– № 10 (135). – С. 159–162.

Бондаренко, О. Г. Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації : монографія / О. Г. Бондаренко. – Харків : НАНГУ, 2019. – 287 с.

Бондаренко, О. Г. Модель оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці / О. Г. Бондаренко, В. П. Василенко // Збірник наукових праць “Вчені запискиˮ Таврійського національного університету. Серія : Державне управління. – Київ : ТНУ, 2018. – № 5. – Т. 29 (68). – С. 228–236.

Дараган, В. В. Корупційні ризики Закону України “Про здійснення державних закупівель” та шляхи їх подолання / В. В. Дараган // Теорія і практика правознавства. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2014. – Вип. 2 (6).

– С. 1–8.

Ковалішин, С. С. Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення / С. С. Ковалішин, Р. В. Халтурин // Збірник наукових праць. – Одеса : Військова академія, 2014. – Вип. № 2 (2). – С. 70–76.

Маслій, О. М. Суть, принципи та функції військово-економічної логістики [Електронний ресурс] / О. М. Маслій // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу : http : // nbuv. gov. ua / UJRN / Vnadps. – 2010.

– C. 2–16.

Основи методичного забезпечення вирішення задач управління діяльності служб тилу Національної гвардії України : монографія / М. В. Черкашина, О. Г. Бондаренко, В. П. Василенко, С. О. Павленко та ін. ; за заг. ред. В. П. Городнова. – Харків : НАНГУ,

– 258 с.

Сисоєв, В. В. Механізм логістичного управління матеріально-технічним забезпеченням інститутів сектору безпеки держави: теорія, методологія та моделювання : монографія / В. В. Сисоєв. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 312 с.

Сумець, О. М. Логістичні витрати підприємства: теоретичний аспект : монографія / О. М. Сумець. – Харків : Міська друкарня, 2013. – 224 с.

Сысоев, В. В. Концепция моделирования логистического управления снабжением сил сектора безопасности и обороны государства / В. В. Сысоев // Проблемы экономики. – 2015.

– № 3. – С. 342–351.

Товма, Л. Ф. Управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України / Л. Ф. Товма // ScienceRice. – 2019. – № 4 (57). – С. 17–21.

Чорнописька, Н. В. Зародження військової логістики в Україні / Н. В. Чорнописька, О. В. Брень, О. І. Данильців // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія Логістика. – 2015. – № 833. – С. 109–117.

Hester, J. S. A technique for determining viable military logistics support alternatives : Thesis for the degree of Doctor of Philosophy / J. S. Hester. – Atlanta : Georgia Institute of Technology, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smartech.gatech.edu/jspui/itstream/1853/28274/1/hester_jesse_s_200905_phd.pdf. – Назва з екрана.

Patterson, J. L. Purchasing and Supply Chain Management / J. L. Patterson, L. C. Giunipero, R. B. Handfield, R. M. Monczka. – [5th ed.]. – South-Western College/West, 2011. – 888 p.
Copyright (c) 2021 O. V. Alboschiy, S. O. Kaplun, S. O. Pavlenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР