DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177929

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

S. V. Bielai, Yu. P. Babkov, O. G. Bondarenko

Анотація


Досліджено поняття “державна безпека” та “кризові ситуації, що загрожують державній безпеці”. Запропоновано перелік кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці. Розроблено концептуальну модель і розтлумачено механізми, а також обґрунтовано концептуальні принципи державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки під час реагування на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці. 

Ключові слова


державна безпека, державне управління, кризові ситуації, сили безпеки, логістичне забезпечення, концептуальні положення

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні станом на 19 листопада 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/403604. – Назва з екрана.

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого – 15 травня 2018 року / Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 15 травня 2018. – 41 с.

Президент розповів, скільки українських військових загинули на Донбасі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/29498873.html. – Назва з екрана.

Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dsns.gov.ua/files/2017/2/22/2016.pdf. – Назва з екрана.

Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/Zvit%202017 (%D0%9A%D0%9C%D0%A3).pdf. – Назва з екрана.

Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dsns.gov.ua/files/2019/1/18/321.pdf. – Назва з екрана.

Єдині звіти про кримінальні правопорушення за 2013–2018 рр. / Генеральна

прокуратура [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html. – Назва з екрана.

Дєгтяр, А. О. Дослідження державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в України: методологічний аспект / А. О. Дєгтяр, С. В. Бєлай // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/20.pdf. – Назва з екрана.

Барковець, А. І. Антикризовий менеджмент у державному управлінні / А. І. Барковець, В. О. Шведун // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 22–23 лют. 2017 р. – Харків : НУ ЦЗУ, 2017. – С. 197.

Засунько, С. С. Місце та роль державного управління у системі цивільного захисту в Україні / С. С. Засунько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія : Юридична. – Львів : ЛДУВС, 2011. – № 3. – С. 101–111.

Gizun, A. Analysis of “crisis” definition and basic aspects of business continuing planning concept / A. Gizun, I. Lozova // Ukrainian Scientific Journal of Information Security. – 2016. – Vol. 22, issue1. – P. 99–108.

Гута, С. С. Поняття “кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками”, “воєнно-політична криза” в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120.

Устименко, О. В. Ситуаційні центри державних органів як резервна система приведення у вищі ступені бойової готовності частин і підрозділів сил оборони / О. В. Устименко // Науковий часопис Академії національної безпеки. – 2018. – № 2 (18).

– С. 136–148.

Сисоєв, В. В. Моделювання логістичного управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.11 / В. В. Сисоєв ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2016. – 40 с.

Ролін, І. Ф. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон.

– 2011. – № 2. – С. 75–82.

Ролін, І. Ф. Формулювання наукової проблеми у теорії тилового забезпечення внутрішніх військ / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2012. – № 4. – С. 11–15.

Огляд існуючого науково-методичного апарату для формування раціональної системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов, В. О. Темніков, О. А. Александров // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 34–39.

Ролін, І. Ф. Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної гвардії України / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 28–35.

Шмаков, О. М. Концептуальні положення теорії тилового забезпечення угруповань Національної гвардії України / О. М. Шмаков, І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2015. – № 3. – С. 131–136.

Чуб, І. А. Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації / І. А. Чуб, Ю. В. Михайловська, М. В. Новожилова // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – Вип. 25.

– С. 154–158.

Попов, В. М. Оцінка ефективності розподілу ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації / В. М. Попов, І. А. Чуб, Р. В. Гудак // Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. пр. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – Вип. 26. – С. 108–112.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (втратив чинність).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2018.

– № 31. – Ст. 241.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя.

– Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.

Про службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1992.

№ 27. – Ст. 382 (із змінами до Закону

№ 2505-VIII від 12.07.2018 р. включно).

Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016.

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35.

– Ст. 237 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 р.).

Говоруха, В. В. Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми : дис. … канд. наук держ. упр. : 25.00.01 / В. В. Говоруха. − Харків, 2001. – 233 с.

Бєлай, С. В. Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України [Електронний ресурс] / С. В. Бєлай // Державне будівництво. Харків : ХарРІ НАДУ, 2012. – № 2. – URL : www/kbuapa.kharkov.ua. – Назва з екрана.

Бєлай, С. В. Розроблення комплексного державного механізму протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення / С. В. Бєлай // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2013. – № 3 (43).

– С. 57–61.
Copyright (c) 2020 S. V. Bielai, Yu. P. Babkov, O. G. Bondarenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР