DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177930

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В КОНТЕКСТІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

I. M. Volkov, V. I. Perepadia

Анотація


Проведено аналіз наукових підходів до визначення поняття “правовий захист” у логічному зв’язку із здійсненням військовослужбовцями Національної гвардії України службової діяльності, передбаченої законодавчо встановленими її основними завданнями та функціями. Наведено приклади нормативно-правового регулювання державою сфери діяльності Національної гвардії України як військового формування з правоохоронними функціями, що впливають на практичні аспекти здійснення правового захисту такої діяльності. Проведено частковий розгляд питання правового статусу військовослужбовців Національної гвардії України в контексті забезпечення державою правового захисту цієї категорії осіб.


Ключові слова


Національна гвардія України, військовослужбовець, правовий захист, правовий статус, права, обов՚язки, відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : офіц. текст : [прийнята на п՚ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

– Ст. 141.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 24.

– С. 9. – Ст. 728.

Bittner, E. The functions of the police in modern society: A review of background factors, current practices, and possible role models / E. Bittner. – Cambridge : Oelgeschlager, Gunn & Hain, 1979. – 161 p. – Р. 32.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2002. – С. 692.

Бигич, О. Охоронні правовідносини / О. Бигич // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. І. Кондратьєв, В. І. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – Київ : Ін Юре, 2003.

– Т. 1. – С. 500, 501.

Колодій, А. Охоронна діяльність держави / А. Колодій // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. І. Кондратьєв, В. І. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – Київ : Ін Юре, 2003.

– Т. 1. – С. 499, 500.

Илларионова, Т. Н. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1982. – С. 56.

Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової.

– Київ : Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С. 180.

Стоякин, Г. Я. Понятие защиты гражданских прав / Г. Я Стоякин // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав : сб. ст. / под ред. В. М. Десяткова. – Свердловск, 1973. – С. 34.

Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. – Москва : Бек, 1993. – Т. 1. – С. 335.

Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – Москва : Статут, 2001.

– С. 107.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992.

– № 15. – Ст. 190.

Александров, В. М. Військова служба як особливий вид державної служби в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Александров. – Харків, 2008. – 182 с.

Лазор, О. Я. Правовий статус публічних службовців / О. Я. Лазор, О. В. Хорошенюк // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 22.

– С. 118–125.

Кримінальний кодекс України : офіц. текст : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – С. 1. – Ст. 920.

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. ком. / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя // Бюлетень законодавства і юридичної практики України

-10'2015. – Київ : Юрінком Інтер, 2015.

– 1064 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : офіц. текст : Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51.
Copyright (c) 2020 I. M. Volkov, V. I. Perepadia

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР