DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177939

ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

І. О. Lysychkina, O. O. Lysychkina

Анотація


Окреслено особливості внутрішнього іміджу Національної гвардії України на основі проведеного емпіричного дослідження – опитування військовослужбовців  шляхом он-лайн анкетування з урахуванням сутності та компонентів внутрішнього іміджу цієї силової структури. Наголошено на необхідності цілеспрямованої роботи у царині стратегічних комунікацій щодо формування позитивного іміджу – як зовнішнього, так і внутрішнього, що має бути визначеним концепцією стратегічних комунікацій Національної гвардії України.

Ключові слова


імідж, внутрішній імідж, опитування, формування іміджу, концепція, стратегічні комунікації, реформування

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробйова, І. В. Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю / І. В. Воробйова, Я. В. Мацегора // Право і безпека. – 2015.

– № 2 (57). – С. 186–193.

Компанцева, Л. Ф. Масові комунікації в міждисциплінарній парадигмі: державна безпека, соціальні комунікації, психолінгвістика / Л. Ф. Компанцева // Психолінгвістика. – 2016. – Вип. 20 (2).

– С. 63–76.

Лисичкіна, І. О. Імідж у системі корпоративної комунікації / І. О. Лисичкіна // Наукові записки. – Вип. 105 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012.

– С. 363–367.

Лисичкіна, І. О. Лінгвокомунікативні механізми формування іміджу правоохоронної організації / І. О. Лисичкіна // Studia Philologica : Філологічні студії. – Київ : Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – Вип. 1. – С. 107–111.

Лисичкіна, О. О. Дигіталізація, інформатизація та довіра в стратегічних комунікаціях Національної гвардії України / О. О. Лисичкіна // Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Секція 4. Лінгвістичне забезпечення військ (сил) : тези доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 14 лют. 2019 р. – Харків : НА НГУ, 2019. – С. 30, 31.

Окс, С. И. Технологии формирования имиджа силовых структур / С. И. Окс // Вестник ВГУ. Серия : Филология. Журналистика. – 2010. – № 2. – С. 190–197.

Олянич, А. В. Презентационная теория дискурса : монография / А. В. Олянич. – Москва : Гнозис, 2007. – 407 с.

Панасюк, А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А. Ю. Панасюк. – 2-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2008. – 266 с.

Пелепейченко, Л. М. Концептуальні засади стратегічних комунікацій в діяльності інститутів сектору безпеки і оборони України / Л. М. Пелепейченко // Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця : монографія / А. В. Баровська та ін. – Київ : НА СБУ, 2018. – С. 110–150.

Почепцов, Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – Москва : Рефл-бук ; Київ : Ваклер, 2000. – 352 с.
Copyright (c) 2021 І. О. Lysychkina, O. O. Lysychkina

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР