DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196963

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ВІЙСЬКОВИМИ ЧАСТИНАМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

V. Gorodnov

Анотація


Сформульовано основні поняття методології розробки моделей оцінки очікуваної ефективності соціальних конфліктних процесів виконання завдань військами Національної гвардії України, визначено співвідношення і взаємозв'язок цих понять, протиріччя моделювання, що є причиною невдач у розробленні моделей. Систематизовано подані методологічні основи розробки свідомо корисних моделей з одночасним прогнозом значень їх показників ефективності: достовірності, оперативності, повноти моделювання, корисності розроблюваної моделі щодо існуючої і в порівнянні з ідеальною моделлю. Наведено вираз для прогнозу витрат часу на розроблення моделі.


Ключові слова


моделі, методологія, службово-бойові дії, показники, ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Основные признаки научного знания. URL: http://www.di-mat.ru/faq/2012-282 (дата звернення: 12.11.2019).

Наука. Материал из Википедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 12.11.2019).

Советский энциклопедический словарь. Москва: Сов. энцикл., 1980. 1600 с.

Городнов В. П. Вища математика (популярно, із прикладами) : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. Харків: Акад. ВВ МВС України, 2013. 372 с.

Кононюк А. Е. Обобщённая теория моделирования. Начала. Ч. 1. Київ: Освіта України, 2012. 602 с.

Імітаційна модель для оцінювання ризику та можливих напрямків завдання ударів безпілотними літальними апаратами по об’єктах, що охороняються / Г. А. Дробаха

та ін. Честь і закон. 2019. № 1 (68). С. 38–47.

Луньов О. Ю. Модель раціонального руху безпілотних літальних апаратів на основі розв’язування задачі комівояжера під час виконання завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 1 (68). С. 31–37.

Ihrig M. A. New Research Architecture For The Simulation Era (En). European Council on Modelling and Simulation. 2012. Р. 715–720.

Spille-Kohoff A. Process Simulation of Arc Welding. ANSYS Solution. 2006. Vol. 7. Issue 1. Р. 27–29.

Сисоєв В. В. Моделювання логістичного управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.11 / Харк. нац. екон. ун-т

ім. Семена Кузнеця. Харків, 2016. 40 с.

Белай С. В., Бабков Ю. П., Бондаренко О. Г. Концептуальна модель державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки в умовах виникнення кризових ситуацій. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 70–78.

Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 12.11.2019).

Международный стандарт ISO 9000 URL: http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/09/ISO-9000-2015.pdf. (дата звернення: 12.11.2019).

Оцінка ефективності управління персоналом. URL : https://stud.com.ua/ 26236/menedzhment/otsinka_efektivnosti_upravlinnya_personalom (дата звернення: 12.11.2019).

Методи оцінки ефективності управління якістю інноваційного проекту. URL: https://pidruchniki.com/87733/menedzhment/metodi_otsinki_efektivnosti_ upravlinnya_yakistyu_innovatsiynogo_proektu (дата звернення: 12.11.2019).

Вентцель Е. С. Исследование операций. Москва: Сов. радио, 1972. 552 с.

Хинчин А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания / под ред. Б. В. Гнеденко. Москва: Физматгиз, 1963. 236 с.

Городнов В. П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем: монография. Харків: Акад. внутр. військ МВС України, 2008. 484 с.

Холстед М. Х. Начала науки о программах / пер. с англ. В. М. Юфы. Москва: Финансы и статистика, 1981. 128 с.
Copyright (c) 2021 V. Gorodnov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР