DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196998

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

A. Lyman, I. Prykhodko, L. Morozova

Анотація


Розглянуто проблему теоретичного та емпіричного дослідження психологічної готовності до ризику військовослужбовців Національної гвардії України. Проаналізовано сучасний стан розробленості вітчизняними та зарубіжними науковцями поняття “ризикˮ, структури психологічної готовності до ризику та опису компонентів, що її складають. На основі даних семантичного диференціалу та факторного аналізу визначено, що психологічна готовність до ризику військовослужбовців Національної гвардії України складається з чотирьох компонентів: “здатність до вольового зусилля (мобілізація)ˮ, “військова товариськістьˮ, “професійна ідентичністьˮ, “самовладання (витримка)ˮ.


Ключові слова


військовослужбовці, Національна гвардія України, ризик, психологічна готовність, здатність до вольового зусилля (мобілізація), військова товариськість, професійна ідентичність, самовладання (витримка), факторний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 17. URL: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 25.11.2019).

Приходько І. І. Розробка психодіагностичного інструментарію визначення психологічної безпеки особистості фахівців екстремальних видів діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Львів: ЛьвДУВС, 2012. Вип. 2 (1). С. 312–322.

Яковенко С. І., Яковенко Т. М. Психічна стійкість військовослужбовців до впливу екстремальних чинників. Київ: КВГІ, 2008. 265 с.

Прогнозування психологічної готовності до ризику фахівців екстремальних видів діяльності / О. С. Колесніченко та ін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2016. № 2 (4). С. 115–138.

Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений: учеб. пособие для вузов. Москва: Аспект Пресс, 2003. 286 с.

Солнцева Г. Н., Корнилова Т. В. Риск как характеристика действий субъекта. Москва: Инженер, 1999. 80 с.

Моторин В. Б. Риск в профессиональной деятельности: основные факторы и особенности проявления. Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2002. 240 с.

Heim H. Individuelle Risikobereitschaft und Unfallneigung. Bundesinstitut fur Arbeitsschutz. Koblenz, 1971. 78 s.

Котик М. А. Психология и безопасность. Изд. 2-е, испр. и доп. Таллин: Валгус, 1987. 440 с.

Санникова О. П., Санников А. И.,

Быкова С. В. Риск и принятие решения: учеб.-метод. пособие. Харьков: Апекс+, 2007. 60 с.

Prykhodko I. (2019). Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation After the “Revolution of Dignityˮ. The Journal of Slavic Military Studies, 32:3, 347-366, doi: 10.1080/13518046.2019.1645930.

Левинцова Н. С. Некоторые структурные особенности готовности к риску, связанные с порогом активности и личностными качествами сотрудников полиции. Вестник Бурятского государственного университета. 2014. Вып. 5: Психология, социальная работа. С. 48–51.

Елагина М. Ю. Психологическая готовность к рискам инновационной деятельности руководителей учреждений общего образования : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Южный федеральный ун-т. Ростов-на-Дону, 2011. 26 с.

Назарова О. М., Сайфетдинова М. К. Психологическая готовность спасателей к риску. Молодой ученый. 2015. № 7. С. 685–688.

Кирьянова Е. Н. Проявления риска в деятельности специалистов опасных профессий: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.03 / Моск. ин-т психологии. Москва, 2003. 26 с.

Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие для студ. вузов. Москва: Аспект-Пресс, 2004. 207 с.

Приходько І. І. Моделювання психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності з використанням психосемантичного методу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Львів: ЛьвДУВС, 2012. Вип. 1. С. 174–185.

Дубяга А. А. Готовність до ризику в уявленнях військовослужбовців Національної гвардії України. Соціальна психологія здоров’я та сучасні інформаційні технології: зб. наук. статей I Міжнар. наук.-практ. конф., Брест, 14-15 квіт. 2015 р. Брест: БрДУ ім. О. С. Пушкіна, 2015. С. 226–235.

Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера / Б. П. Бархаев и др. Москва: Воениздат, 2006. 488 с.

Загальна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко та ін. Київ: А.Г.Н., 2002.

Психологія екстремальної діяльності: навч. посіб. / І. І. Приходько та ін.; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків: НА НГУ, 2016. 571 с.

Утлик Э. П. Психология дисциплины. Москва : ГА ВС, 1992. 185 с.

Попов Д. Г. Психология поведения военнослужащих в условиях минной опасности. Юридическая психология. 2007. № 4. С. 34–40.

Динаміка психічних станів військовослужбовців сил охорони правопорядку при виконанні службово-бойових завдань під час масових заворушень: монографія / І. І. Приходько та ін.; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків: НА НГУ, 2016. 130 с.

Про Статут внутрішньої служби: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22-23. 194 с. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/548-14 (дата звернення: 25.11.2019).
Copyright (c) 2020 A. Lyman, I. Prykhodko, L. Morozova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР