DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215683

ПАРАДИГМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Yu. Maevskiy

Анотація


Подано комплексний аналіз національної безпеки крізь призму аграрної політики України. Визначено, що серед основоположних напрямків забезпечення і реалізації національної безпеки та політики чільне місце посідає підвищення якості життя та життєвого рівня українського населення як ключовий національний інтерес. Доведено, що аграрна політика крізь призму забезпечення та реалізації національної безпеки повинна максимально орієнтуватися на аграрну сферу економіки і досягнення основоположної мети – продовольчої незалежності країни. Акцентовано увагу на тому, що національна аграрна політика повинна характеризуватися комплексним змістом, економічною обґрунтованістю, раціоналізацією природних ресурсів та стабільною законодавчою базою. В умовах змін законодавства України стосовно продажу земельного фонду ймовірним вбачається підвищення рівня соціальної напруженості в суспільстві, що може спричинити масові протестні настрої населення.


Ключові слова


національна безпека, аграрна політика, державна політика, сільське господарство, аграрна галузь економіки, продовольча безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектора економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2013 р. № 806-р. Офіційний вісник України. 2013. № 83. С. 23.

Буздалов И. Н. Аграрная политика: научные основы, методы и механизмы осуществления. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 5. C. 9–15.

Урба С. І. Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. Львів, 2019. 562 с.

Зінчук Т. О. Кон’юнктура та перспективи розвитку світових аграрних ринків : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 672 с.

Ткачук В. І., Прокопчук О. А., Яремова М. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств. Житомир : Волинь, 2013. 311 с.

Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5–24.

Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ “ІАЕˮ, 2009. 470 с.

Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3–16.
Copyright (c) 2020 Yu. Maevskiy

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР