DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215684

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖА ВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

О. Meiko, S. Pavlov

Анотація


Проведено дослідження функціонування механізмів державного управління інноваціями у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано відповідний зарубіжний і вітчизняний досвід. Розкрито зміст мети інноваційної політики, об’єкта інноваційних змін та основних принципів здійснення і розвитку інноваційної діяльності у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.


Ключові слова


механізми державного управління, інновації, вища освіта, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : станом на 02.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 01.10.2020).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII : станом на 18.06.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 01.10.2020).

Белай С. В., Лисицин В. Э., Бабичев А. В. Мировой опыт государственного управления инновациями в системе высшего образования сектора безопасности и обороны. ძალა და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) [Власть и общество (история, теория, практика)]. Тбилиси : Ассоциация открытой дипломатии. 2016. № 4 (40). С. 42–50.

Устименко О. В. Механізми державного управління системою військової освіти України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2012. 23 с.

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Військова освіта в системі обороноздатності держави: проблеми, світові та національні тенденції розвитку. Військова освіта. 2013. № 2 (28). С. 3–19.

The ways of development higher military school in the conditions of permanent changes of military theory / M. Medvіd and others. ძალა და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) [AUTHORITY AND SOCIETY (History, Theory, Practice)]. Tbilisi, Georgia : The Open Diplomacy Association, 2017. № 2 (42). P. 163–179.

Ромін А. В. Модернізація механізмів державного управління закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2016. 36 с.

Артьомов І. В., Студеняк І. П., Головач Й. Й., Гусь А. В. Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід : навч. посіб. Ужгород : ПП “АУТДОР-ШАРКˮ, 2015. 360 с.

Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1130. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1130-2018-%D0%BF#n5 (дата звернення: 01.10.2020).

Стратегія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. URL: https://naqa.gov.ua/місія-та-стратегія-агентства/ (дата звернення: 01.10.2020).

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV : станом на 24.10.2016 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/40-15 (дата звернення: 01.10.2020).

Бєлай С. В. Удосконалення державного механізму підготовки фахівців з моніторингу та врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру. Теорія та практика державного управління. Харків : ХарРІ НАДУ “Магістрˮ, 2015. Вип. 1 (48). С. 177–184.
Copyright (c) 2020 О. Meiko, S. Pavlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР