DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220566

ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Yu. Pavliutin

Анотація


Наголошено на тому, що на тлі бурхливих подій виборчої кампанії 2020 р., посилення недовіри громадян до структур центральної влади та загальнонаціональних політичних лідерів, а також негативних наслідків державної політики в економічній, соціальній та культурній сферах актуалізувалося питання дослідження політичної безпеки як складової національної безпеки України.

Зроблено висновок, що політична безпека є об’єктом публічного управління, яке спрямоване на забезпечення сталого розвитку політичних відносин у суспільстві. Політична безпека потребує стратегічної та концептуальної основи у визначених нормативно-правових формах для наступного і послідовного втілення створеного механізму регулювання існуючих суспільних відносин у сфері забезпечення політичної стабільності в Україні.

На підставі аналізу прогностичної, інформаційної, профілактичної, мобілізуючої, ліквідаційної, охоронної, контрольної функцій політичної безпеки наголошено, що у сучасних умовах політична безпека повинна розглядатися як поліструктурний інститут публічного адміністрування, який володіє системою організаційно-правових засобів щодо захисту політичних прав і свобод громадян, політичного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності від посягань із застосуванням силового захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

До особливої групи політичних засобів віднесено воєнні засоби, а також визначено місце воєнної безпеки у забезпеченні політичної безпеки як складової національної безпеки.


Ключові слова


політична безпека, політична стабільність, національна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Розумний М. М. Екстремізм і радикалізм у смисловому полі української політики : Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / за ред. В. С. Крисаченка. Київ : НІСД, 2003. С. 521‒529.

Кравчук О. Ю. Політична безпека України як наукова і практична проблема. Політичні науки. 2016. № 6. Т. 3. С. 82, 83.

Полтораков О. Реконцептуалізація поняття “безпека” в сучасному політико-політологічному дискурсі. Політичний менеджмент. 2009. № 5. С. 19–28.

Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : монографія. Хмельницький ; Київ : Кондор, 2007. 616 с.

Орел М. Г. Принципи, підходи та чинники розробки ефективної стратегії забезпечення політичної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 8.

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1110 (дата звернення: 12.10.2020).

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. праці. Київ : НІСД, 2016. 528 с.

Косілова О. І. Політична безпека в системі національної безпеки України. Правова інформатика. 2011. № 1 (29). С. 72–78.

Меркотан К. Архетипные власти и современная демократия. Публичное управление: теория и практика. Харьков : ХарРИ НАГУ, 2014. С. 100–106.

Пшеворський А. Переходи до демократії. Політологія : хрестоматія. Київ : Наук. думка, 2004. C. 385–406.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. Київ : Генеза, 2004. 735 с.

Крап А. Сутність політичної стабільності: індикатори та функції. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів : Львівська політехніка, 2006. Вип. 18. С. 118–124.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 р. “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016?find=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 5 Р-Т. 2006. 704 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 2 Д-Копці. 1985. 571 с.

Кремень В. Г. Політична безпека України : концептуальні засади та система забезпечення : монографія. Київ : МАУП, 1998. 92 с.

Приходько Х. В. Політична безпека України: конституційно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 36–40.

Калюжна Ю. В. Політична безпека як складова національної безпеки України. Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи URL: http://www.srw.kspu.edu/?p=975. (дата звернення: 22.10.2020).

Циганов В. П. Політична безпека і безпечна політика: складові, ознаки, стан, тенденції. Київ : Ніка центр, 2006. 112 с.

Синіцин А. А. Співвідношення політичної і військової безпеки. Актуальні проблеми військової політики і військової безпеки Росії. Москва : ВУ, 2005. С. 26–28.

Ребкало В. Політична стабільність і політична безпека: характер та механізми взаємозв’язку. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. № 3. С. 159–169.
Copyright (c) 2021 Yu. Pavliutin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР