ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Yu. Pavliutin

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220566

Ключові слова:

політична безпека, політична стабільність, національна безпека

Анотація

Наголошено на тому, що на тлі бурхливих подій виборчої кампанії 2020 р., посилення недовіри громадян до структур центральної влади та загальнонаціональних політичних лідерів, а також негативних наслідків державної політики в економічній, соціальній та культурній сферах актуалізувалося питання дослідження політичної безпеки як складової національної безпеки України.

Зроблено висновок, що політична безпека є об’єктом публічного управління, яке спрямоване на забезпечення сталого розвитку політичних відносин у суспільстві. Політична безпека потребує стратегічної та концептуальної основи у визначених нормативно-правових формах для наступного і послідовного втілення створеного механізму регулювання існуючих суспільних відносин у сфері забезпечення політичної стабільності в Україні.

На підставі аналізу прогностичної, інформаційної, профілактичної, мобілізуючої, ліквідаційної, охоронної, контрольної функцій політичної безпеки наголошено, що у сучасних умовах політична безпека повинна розглядатися як поліструктурний інститут публічного адміністрування, який володіє системою організаційно-правових засобів щодо захисту політичних прав і свобод громадян, політичного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності від посягань із застосуванням силового захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

До особливої групи політичних засобів віднесено воєнні засоби, а також визначено місце воєнної безпеки у забезпеченні політичної безпеки як складової національної безпеки.

Посилання

Розумний М. М. Екстремізм і радикалізм у смисловому полі української політики : Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / за ред. В. С. Крисаченка. Київ : НІСД, 2003. С. 521‒529.

Кравчук О. Ю. Політична безпека України як наукова і практична проблема. Політичні науки. 2016. № 6. Т. 3. С. 82, 83.

Полтораков О. Реконцептуалізація поняття “безпека” в сучасному політико-політологічному дискурсі. Політичний менеджмент. 2009. № 5. С. 19–28.

Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : монографія. Хмельницький ; Київ : Кондор, 2007. 616 с.

Орел М. Г. Принципи, підходи та чинники розробки ефективної стратегії забезпечення політичної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 8.

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1110 (дата звернення: 12.10.2020).

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. праці. Київ : НІСД, 2016. 528 с.

Косілова О. І. Політична безпека в системі національної безпеки України. Правова інформатика. 2011. № 1 (29). С. 72–78.

Меркотан К. Архетипные власти и современная демократия. Публичное управление: теория и практика. Харьков : ХарРИ НАГУ, 2014. С. 100–106.

Пшеворський А. Переходи до демократії. Політологія : хрестоматія. Київ : Наук. думка, 2004. C. 385–406.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. Київ : Генеза, 2004. 735 с.

Крап А. Сутність політичної стабільності: індикатори та функції. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів : Львівська політехніка, 2006. Вип. 18. С. 118–124.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 р. “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016?find=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD#Text. (дата звернення: 22.10.2020).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 5 Р-Т. 2006. 704 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 2 Д-Копці. 1985. 571 с.

Кремень В. Г. Політична безпека України : концептуальні засади та система забезпечення : монографія. Київ : МАУП, 1998. 92 с.

Приходько Х. В. Політична безпека України: конституційно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 36–40.

Калюжна Ю. В. Політична безпека як складова національної безпеки України. Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи URL: http://www.srw.kspu.edu/?p=975. (дата звернення: 22.10.2020).

Циганов В. П. Політична безпека і безпечна політика: складові, ознаки, стан, тенденції. Київ : Ніка центр, 2006. 112 с.

Синіцин А. А. Співвідношення політичної і військової безпеки. Актуальні проблеми військової політики і військової безпеки Росії. Москва : ВУ, 2005. С. 26–28.

Ребкало В. Політична стабільність і політична безпека: характер та механізми взаємозв’язку. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. № 3. С. 159–169.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті