ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • N. Yurieva

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220763

Ключові слова:

військовослужбовець, службово-бойова діяльність, мотивація, психологічні особливості

Анотація

Проведено систематизацію понятійного визначення, яке використовують дослідники для опису мотиваційних явищ. Узагальнено два напрями визначення мотивації: мотивація з огляду структурних позицій як сукупність факторів або мотивів та мотивація як динамічне утворення, процес, механізм.

Запропоновано авторське визначення поняття мотивації військовослужбовців Національної гвардії України як структурованої та впорядкованої сукупності провідних мотивів, що дає можливість мобілізувати та спрямувати психологічні ресурси особистості на службово-бойову діяльність, нейтралізувати вплив екстремальних умов під час виконання службово-бойових завдань.

Для професійного розвитку військовослужбовця Національної гвардії України найбільш важливими мотивами службово-бойової діяльності визначено соціально-ціннісні мотиви, мотиви співробітництва, мотиви досягнення успіху в діяльності, а також задоволеність обраною професією і прагнення до розширення сфери впливу.

Посилання

Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. 304 с.

Мальцева О. Е. Особенности мотивационной структуры личности взрослых обучающихся. Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Брест : БрГУ, 2013. С. 162–165.

Магомед-Эминов М. Ш. Мотивационная регуляция поведения. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности : тезисы докл. ІІ Всесоюз. семинара молодых учен. Симферополь, Москва, 1986. С. 58, 59.

Джидарьян И. А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации. Москва, 1974. 148 с.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1990. 293 с.

Bogathy Z. (2004). Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Bucureşti : Editura Polirom, 2004. 376 p.

Pinder C. C. (2008). Work Motivation in Organizational Behavior. 2nd ed. New York : Psychology Press, 2008. 586 p.

Woodruff T., Kelty R., Segal D. Propensity to Serve and Motivation to Enlist among American Combat Soldiers. Armed Forces & Society. 2006; 32(3):353-366. DOI:10.1177/0095327X05283040 (дата звернення: 13.02.2020).

Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции. Психология мотивации и эмоций / под. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. Москва : ЧеРо, 2006. С. 57–65.

Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України і навчання у вищих військових навчальних закладах МВС України : монографія / І. В. Воробйова та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. 297 с.

Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation After the "Revolution of Dignity" / I. Prykhodko et al. The Journal of Slavic Military Studies. 2019. 32(3) P. 347−366. URL: https://doi: 10.1080/13518046.2019.1645930 (дата звернення: 06.09.2020).

Prykhodko I. I. Features of the Motivation of Specialists for the Professional Activity in Special Conditions International. Journal of Education and Science. 2018. 1(3-4). 35. DOI:10.26697/ijes.2018.3-4.24 (дата звернення: 06.09.2020).

Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації : монографія / О. С. Колесніченко та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 314 с.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ : Золоті Ворота, 2012. 463 с.

Тімченко О. В. Екстремальна психологія : підручник. Київ : Август Трейд, 2007. 502 с.

Кучеренко Н. С. Психологічне забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю Національної гвардії України: автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2016. 28 с.

Крайнюк В. М. Особливості мотиваційної сфери рятувальників. Актуальні проблеми психології / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Логос, 2006. Вип. 9. С. 137–142.

Мордюшенко С. М., Лаврик Т. В. Мотиваційні аспекти професійної діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14(І). С. 219–226.

Гром В. А., Георгадзе О. А., Якіменко І. В. Методичний підхід до оцінювання рівня мотивації військовослужбовців Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєн.-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. Івана Черняховського. 2016. № 2 (57). С. 67–70.

Калиняк О. Т., Прихід М. С. (Де) Мотиваційні аспекти військової служби за контрактом в умовах воєнного конфлікту в сучасній Україні. Вісник Львівського ун-ту. 2018. Вип. 12. С. 32–47.

Ковальчук О. П. Емпіричне дослідження професійної мотивації офіцерів Повітряних сил Збройних Сил України. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 13. С. 93–103.

Матеюк О. А. Мотивація професійної діяльності підлеглих у сучасних умовах як об’єкт психологічного впливу військових керівників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. Вип. 22. С. 53–56.

Калагін Ю. А. Мотивація військової служби військовослужбовців-жінок. Грані. 2013. № 9. С. 103–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_ _2013_9_19. (дата звернення: 20.12.2017).

Griffith J. Institutional Motives for Serving in the US Army National Guard: Implications for Recruitment, Retention, and Readiness. Armed Forces & Society 2008. № 34. P. 230–258. URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/ 0095327X06293864 (дата звернення: 23.12.2019).

Bury P. Recruitment and Retention in the British Army Reserve Logistics Units’. Armed Forces & Society. 2017. 43(4). P. 608–631. URL: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/recruitment-and-retention-in british-army-reserve-logistics-units (дата звернення: 23.12.2019).

Woodruff T. D. Who Should The Military Recruit? The Effects of Institutional, Occupational, and Self-Enhancement Enlistment Motives on Soldier Identification and Behavior. Armed Forces & Society. 2017. 43(4). P. 579–607. URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X17695360 (дата звернення: 13.09.2020).

Johansen R. B., Laberg J. C., Martinussen M. Military Identity as Predictor of Perceived Military Competence and Skills’. Armed Forces & Society. 2014. 40(3). P. 521–543. DOI:10.1177/0095327X13478405(дата звернення: 13.09.2020).

Qiao Taiyang. Military Motivation. The Chinese Way. URL: http://blogs.hbr.org/frontlineleadership/ 2010/11/military-motivation-the-chines.html (дата звернення: 15.03.2020).

Life as a Private: A Study of the Motivations and Experiences of Junior Enlisted Personnel in the U.S. Army / Helmus Todd C. et al. Santa Monica, Calif : RAND Corporation, RR-2252-A, 2018. As of November 19, 2020. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2252.html (дата звернення: 24.12.2019).

Grigorov Grigor, Spirdonov Svilen. Research on the Motivation for Choosing the Military Career. International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, 2018. 24. 302-307. 10.1515/kbo-2018-0048.

Rodrigues-Goulart F. Combat motivation. Military Review. 2006. Vol. 86. № 6. P. 93–96.

Macovei Сenguţa Mihaela, Argintaru Lucian Marian. Factors affecting the work motivation of officers in the Romanian army. Buletin ştiinţific. 2016. № 2 (42). P. 46–53.

Catignani Sergio. Motivating soldiers: the example of the Israeli defence forces. Parameters. 2004. № 34 (3). P. 108–121.

Johnson J., Irizarry M., Nguyen N., Maloney P. Part 1: Foundational Theories of Human Motivation (2018). Motivation 101: A Guide for Public Servants. 1. URL: https://stars.library.ucf.edu/motivationforpublicservants/1 (дата звернення: 24.12.2019).

Latham G. P., Pinder C. C. (2005). Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century, Annu. Rev. Psychol. 56 :485-516.

Johnson R. Motivating and Enabling Factors for Military Service Members Earning a Post-Secondary Degree (2018). Doctor of Philosophy (PhD), dissertation, STEM and Professional Studies, Old Dominion University. DOI: 10.25777/twmp-7g38 https://digitalcommons.odu.edu/stemps_etds/34 (дата звернення: 24.12.2019).

Life as a Private: A Study of the Motivations and Experiences of Junior Enlisted Personnel in the U.S. Army / Helmus Todd C. et al. Santa Monica, Calif : RAND Corporation, RR-2252-A, 2018. As of November 22, 2020. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2252.htm1 (дата звернення: 14.09.2020).

Terziev V., Nichev N. (2017). (Research of the Motivation for Management Activities of Cadets in the Course of Their Military Professional Training). Language and Education. 31. 695-706. 10.2139/ssrn.3148497.

Bodziany M., Ścibiorek Z., Ślusarczyk S. (2020). Motivating in theory and practice of command – case study of the Polish armed forces, the police and the fire service. International Journal of Organizational Analysis. Vol. ahead-of-print. №. ahead-of-print. URL: https://doi.org/10.1108/IJOA-02-2020-2044 (дата звернення: 11.09.2020).

Sultanov U. B. Motivation problem of the military service in psychology. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8. № 2. 2020. P. 167–171.

Kenneth T., Jansen E. Intrinsic motivation in the military: models and strategic importance. Calhoun, 1996. URL: https://calhoun.nps.edu/handle/10945/24483 (дата звернення: 14.09.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті