МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Олександр Кобзар
  • Тетяна Кобзар

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244568

Ключові слова:

ґендерна рівність, механізм забезпечення прав і свобод людини, механізм забезпечення ґендерної рівності, рівні права та можливості чоловіка і жінки

Анотація

Досліджено підходи до визначення «механізму ґендерної рівності». Установлено, що забезпечення ґендерної рівності є необхідною умовою прогресу будь-якого суспільства. Зазначено, що на сьогодні бракує єдиної концепції механізму ґендерної рівності та єдиного бачення її складових елементів, у звʼязку з чим вона є дискусійною. Визначено, що механізм забезпечення ґендерної рівності має здійснюватися за допомогою таких елементів, як нормативний, процесуальний, інституційний. Розкрито сутність зазначених елементів. Визначено авторський підхід до концепції механізму забезпечення гендерної рівності.

Посилання

Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: закони і законодавчі акти / заг. ред. і упоряд. О. І. Суслова, Е. Р. Рахімкулов, ред. О. Б. Дирда. Київ, 2006. 189 с.

Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства / Канадське агентство міжнар. розвитку ; Посольство Канади в Україні ; Канадсько-укр. гендерний фонд ; Укр. ін-т соціальних досліджень.

-ге вид., доп., уточ. Київ, 2003. 129 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. Київ : Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с.

Коваль М. В. Щодо сутності механізму забезпечення прав, свобод та задоволення потреб і законних інтересів людини і громадянина в Україні. Право та управління. 2010. № 1. С. 92–96.

Чуйко З. Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. № 8. С. 81–89.

Хмелевська Н. В. Механізм забезпечення правової допомоги в Україні. Часопис Академії адвокатури України. 2011. № 2. С. 1–5. URL: http://old.univer.km.ua/statti/10.Khmelevska_N.V._Mekhanizm_zabezpechennya_pravoi_dopomogi_v_Ukraini.pdf (дата звернення: 02.09.2021).

Радзієвська В. В. Формування правового визначення поняття механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доп. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, м. Суми,

-12 груд. 2009 р. Суми, 2009. C. 39‒41.

Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 36 с.

Пушкіна О. В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2008. 48 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. Харків, 2001. 656 с.

Рабінович А. В. Право людини на гідний рівень споживання та юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2007. 18 с.

Абдуразакова Д. Національні механізми забезпечення ґендерної рівності в Україні. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2010. № 1/2. С. 205–214.

Основи теорії гендеру : навч. посіб. / відп. ред. М. М. Скорик. Київ : К.І.С., 2004. 536 с.

Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08 вересня 2005 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2866-15 (дата звернення: 09.09.2021).

Левченко К. Б. Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2003. 35 с.

Левченко К. Б. Ґендерна політика в Україні: визначення, формування, управління : монографія. Харків, 2003. 344 с.

Грицяк Н. В. Правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: стан та шляхи вдосконалення. URL: http: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05gnvssv.pdf (дата звернення: 09.09.2021).

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності : навч. посіб. / автор. кол.: В. А. Грошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко ; за заг. ред. В. А. Грошовської. Київ, 2011. 10 с.

Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика. Юридический вестник. 2001. № 4. С. 116–128.

Турута О. В. Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян. Форум права. 2010. № 2. С. 519–523.

Дашковська О. Р. Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2008. 392 с.

Strengthening National Gender Machinery Project. URL: http://gender.undp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3Angos&catid=26%3Angos&Itemid=74&lang=ua (дата звернення: 02.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті