АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ТА МОТИВАЦІЇ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Андрій Головня
  • Сергій Бєлай

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272281

Ключові слова:

професійний розвиток офіцерського складу, складові компоненти структури професійного розвитку, професійне становлення, мотивація

Анотація

Розглянуто практичну складову систем мотивації, професійної підготовки офіцерського складу, їх значення у загальній системі функціонування Національної гвардії України. Розкрито взаємозалежність систем мотивації, професійної підготовки офіцерського складу у зв’язку з упровадженням коректного супроводу професійного розвитку офіцера як фахівця вибраного напряму діяльності з означеннями потенційних досягнень у кар’єрному зростанні. Проаналізовано вплив професійного розвитку на офіцера як індивідуальну особистість, що потребує самореалізації та є складником системи. Залучення систем мотивації та професійної підготовки в цьому процесі є домінуючим, таким, що визначає подальший напрям дослідження. Обґрунтовано необхідність удосконалення систем мотивації, професійної підготовки, професійного розвитку офіцерського складу шляхом розроблення моделі мотивації та моделі професійного розвитку, що будуть актуальними і прийнятними у плані ресурсних витрат.

Посилання

Бабушко С. Сучасний стан професійного розвитку фахівців як складової неперервної освіти: аналіз законодавчої бази України. ScienceRise. 2015. № 2.1 (7). Р. 52‒57.

Фрицюк В. Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 6. С. 160‒167.

Остряніна С., Касьян А., Дузенко К. Управління знаннями як складова процесу забезпечення професійного розвитку персоналу організації. Topical issues of modern science, society and education. In: The 8 th International scientific and practical conference, February

-28, 2022. SPC «Sci-conf. com. ua», Kharkiv, Ukraine, 2022. 961 p. Р. 842.

Баніт О. Професійний розвиток управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях : навч.-метод. посіб. Київ : ДКС-Центр, 2017. С. 81‒89.

Вовк М., Ходаківська С. Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2019. № 2 (16). С. 39‒48.

Синенко С., Гончаренко Н. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи. ScienceRise. 2015. 12.5 (17). Р. 27‒33.

Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 3. С. 285‒299.

Богунов С., Вавілова Н., Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції. Військова освіта. 2019. № 1. С. 43‒56.

Ягупов В. Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2015. Т. 175. С. 22‒28.

Рахманов В. Основні підходи до системи професійної військової освіти в Україні. Військова освіта. 2021. № 81 (43). С. 279‒288.

Тракалюк О. Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2020. 364 с.

Телелим В., Приходько Ю., Прохоров О. Система підготовки військових фахівців: здобутки становлення, напрями та шляхи подальшого реформування. Військова освіта. 2016. № 1 (33). С. 3‒14.

Швець Д. Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні. Forum Prava. 2017. № (5). С. 441–446.

Пасічник В., Желаго А. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія. Харків : НА НГУ, 2015. 202 с.

Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації : монографія / О. Тімченко та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 335 с.

Побірченко Н. Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект. Освіта та педагогічна наука. 2012. № 3 (152). С. 24‒31.

Лиман А. Психологічні особливості мотивації військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 81‒88.

Шебанова В., Нікітенко Г. Особливості мотивації військовослужбовців до військово-професійної діяльності. Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2019. № 2. С. 31‒36.

Павелко І., Бєловодов І. Дослідження мотиваційної спрямованості курсантів до військово-професійної діяльності. Честь і закон. 2021. № 4 (79). С. 97‒103.

Яцишина А., Рибаченко С. Динаміка розвитку військово-професійної мотивації військовослужбовців, проходивших службу за контрактом. Науковий огляд. 2022. Т. 8. № 80. С. 6‒18.

Ковтун О., Сидоренко С. Незалежне оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти: досвід та перспективи. Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. Київ : НАУ, 2018. Вип. 1 (12). С. 52–60.

Орлів М. Аналіз результатів анкетування керівних кадрів органів влади з питань підвищення кваліфікації. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 2. С. 175‒185. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/356505115.pdf (дата звернення: 21.11.2022).

Goldenberg I., Andres M., & Resteigne D. Is Military Employment Fair? Application of Social Comparison Theory in a Cross-National Military Sample. Armed Forces & Society. 2016. 42 (3). Р. 518–541. DOI: 10.1177/0095327X16640764.

Wong L. Why they fight: combat motivation in the Iraq war. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2003. 30 р.

Krebs R. R., & Ralston R. Patriotism or Paychecks: Who Believes What About Why Soldiers Serve. Armed Forces & Society. 2022. 48 (1). Р. 25–48. DOI: 10.1177/0095327X20917166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Номер

Розділ

Статті