THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND MOTIVATION SYSTEMS OF NATIONAL GUARD OF UKRAINE OFFICERS

Authors

  • Andriy Holovnia
  • Serhii Bielai

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272281

Keywords:

professional growth of officers, system of professional development, motivation system, components of professional development structure

Abstract

There are issues that require a complete and integral adequate model for solving the problem in developing components of security and defense sectors.

The level of professionalism of military experts is conditioned by the state of professional development first, that equals to the level of professional development and motivation. These components are the basis of the high level of professionalism provided the criteria of moral and psychological level, strong-willed qualities, personal characteristics.

During the research process a structural analysis of the professional growth of law enforcement officers is carried out to determine the factors that have a positive and negative impact that will allow to adjust, make changes completely restructure the process to achieve the results we need.

For solving the problems of research the questionnaire was developed to study the state of training and motivation systems for officers and the general level of professional development of officers of military formations.

The comparison of the professional development processes of National Guard of Ukraine and Armed Forces of Ukraine made it possible to identify the most successful areas of development of systems and determine the impact of resonating factors.

Reviewed the practical component of motivation systems, professional growth of officers, their significance in the general system of National Guard of Ukraine functioning.

The features of the influence of professional development in the context of officer's activities as a self-doer and the element of the system.

Considered the compatibility of motivation systems, professional development of officers with the need for implementing the correct support of the professional growth of officers as an expert of the elected direction of activities with definitions of potential achievements in the career to grow.

The influence of professional development on the officer as an individual personality, requiring self-actualization has been analyzed. The active involvement of motivation and professional development systems in this process is determined by the dominating, determining further line of the research.

It has been substantiated the need of improvement motivation systems, professional development, professional growth of officers by developing up-to-date motivation models and professional development that will be acceptable in terms of resource costs.

References

Бабушко С. Сучасний стан професійного розвитку фахівців як складової неперервної освіти: аналіз законодавчої бази України. ScienceRise. 2015. № 2.1 (7). Р. 52‒57.

Фрицюк В. Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 6. С. 160‒167.

Остряніна С., Касьян А., Дузенко К. Управління знаннями як складова процесу забезпечення професійного розвитку персоналу організації. Topical issues of modern science, society and education. In: The 8 th International scientific and practical conference, February

-28, 2022. SPC «Sci-conf. com. ua», Kharkiv, Ukraine, 2022. 961 p. Р. 842.

Баніт О. Професійний розвиток управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях : навч.-метод. посіб. Київ : ДКС-Центр, 2017. С. 81‒89.

Вовк М., Ходаківська С. Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2019. № 2 (16). С. 39‒48.

Синенко С., Гончаренко Н. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи. ScienceRise. 2015. 12.5 (17). Р. 27‒33.

Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 3. С. 285‒299.

Богунов С., Вавілова Н., Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції. Військова освіта. 2019. № 1. С. 43‒56.

Ягупов В. Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2015. Т. 175. С. 22‒28.

Рахманов В. Основні підходи до системи професійної військової освіти в Україні. Військова освіта. 2021. № 81 (43). С. 279‒288.

Тракалюк О. Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2020. 364 с.

Телелим В., Приходько Ю., Прохоров О. Система підготовки військових фахівців: здобутки становлення, напрями та шляхи подальшого реформування. Військова освіта. 2016. № 1 (33). С. 3‒14.

Швець Д. Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні. Forum Prava. 2017. № (5). С. 441–446.

Пасічник В., Желаго А. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія. Харків : НА НГУ, 2015. 202 с.

Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації : монографія / О. Тімченко та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 335 с.

Побірченко Н. Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект. Освіта та педагогічна наука. 2012. № 3 (152). С. 24‒31.

Лиман А. Психологічні особливості мотивації військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 81‒88.

Шебанова В., Нікітенко Г. Особливості мотивації військовослужбовців до військово-професійної діяльності. Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2019. № 2. С. 31‒36.

Павелко І., Бєловодов І. Дослідження мотиваційної спрямованості курсантів до військово-професійної діяльності. Честь і закон. 2021. № 4 (79). С. 97‒103.

Яцишина А., Рибаченко С. Динаміка розвитку військово-професійної мотивації військовослужбовців, проходивших службу за контрактом. Науковий огляд. 2022. Т. 8. № 80. С. 6‒18.

Ковтун О., Сидоренко С. Незалежне оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти: досвід та перспективи. Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. Київ : НАУ, 2018. Вип. 1 (12). С. 52–60.

Орлів М. Аналіз результатів анкетування керівних кадрів органів влади з питань підвищення кваліфікації. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 2. С. 175‒185. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/356505115.pdf (дата звернення: 21.11.2022).

Goldenberg I., Andres M., & Resteigne D. Is Military Employment Fair? Application of Social Comparison Theory in a Cross-National Military Sample. Armed Forces & Society. 2016. 42 (3). Р. 518–541. DOI: 10.1177/0095327X16640764.

Wong L. Why they fight: combat motivation in the Iraq war. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2003. 30 р.

Krebs R. R., & Ralston R. Patriotism or Paychecks: Who Believes What About Why Soldiers Serve. Armed Forces & Society. 2022. 48 (1). Р. 25–48. DOI: 10.1177/0095327X20917166.

Published

2023-01-18

Issue

Section

Articles