РОЗРОБЛЕННЯ ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЙ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор(и)

  • Андрій Петік
  • Володимир Тробюк

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272293

Ключові слова:

установи виконання покарань, припинення групових протиправних дій засуджених, Національна гвардія України, дискретно-неперервна стохастична модель, рівняння Колмогорова ‒ Чепмена, показники ефективності, вектор стану, базові події, структурно-автоматна модель, верифікація

Анотація

Наведено теоретичне узагальнення практичних питань підвищення ефективності дій сил Національної гвардії України з припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань. Запропоновано дискретно-неперервну стохастичну модель дій сил Національної гвардії України з припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань, яка враховує вісім показників функціональності складових системи та надає вектор її стану сьома компонентами, що дозволяє відтворити всі можливі варіанти реакції системи та отримати значення показників ефективності її функціонування. Для виконання необхідних розрахунків сформована система диференційних рівнянь Колмогорова ‒ Чепмена першого порядку, розв’язання якої дає змогу отримати значення показників ефективності виконання завдань щодо участі сил Національної гвардії України у припиненні групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань.

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594. URL: https://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 12.01.2022).

Богатирьова О. А. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. Вип. 3. С. 17–25.

Кириллов М. А. Деякі питання контролю за оперативною обстановкою в виправних установах. Галузеві проблеми юридичної науки та практики. 2015. Вип. 2. С. 71–75.

Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2001. 200 с.

Лысенко А. В. Режим отбывания лишения свободы в учреждениях по исполнению наказания : учеб. пособие в табл. и схемах. Чернигов : ЧУВД МВД Украины, 1993. 37 с.

Морозов О. М., Морозова Т. Р. Агресивні засуджені. Київ : Леся, 2000. 204 с.

Морозова Т. Р. Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.06. Київ, 2001. 20 с.

Захаров В. П., Колб О. Г., Мирончук С. М., Міліщук Л. І. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі : монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Луцьк : Підприємець Іванюк В. П., 2007. 442 с.

Особо опасные лидеры в ИТУ и воспитательное воздействие на них / Ю. М. Антонян и др. ; под. ред. Ю. М. Антоняна. Москва : ВНИ МВД СССР, 1989. 80 с.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. № 275. Офіційний вісник України. 2004. Т. 2. № 52. 861 с.

Самошин П. И., Ермичев В. П., Семененко Л. Н. Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы без лишения свободы (по материалам переписи 1979 г.). Москва : ВНИИ МВД СССР, 1982. Вып. 8. 48 с.

Сербін М. М. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі : автореф.

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2006. 16 с.

Акчурин А. В. История разработки проблем расследования преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях. Человек: преступление и наказание. 2016. № 1 (92). С. 35–43.

Аренова Л. К. Методика расследования преступлений, совершенных осужденными лицами в местах лишения свободы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Караганда, 2002. 29 с.

Батюк О. В. Становлення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, вчинених у пенітенціарних установах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Т. 2. Вип. 4. С. 132–134.

Боднар І. В., Іваньков І. В. Сучасні погляди на кримінологічні характеристики особи засудженого, який вчиняє злочини в кримінально-виконавчих установах закритого типу. Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби. 2014. № 3 (7). С. 15–22.

Весельський В. К., Пясковський В. В., Сербін М. М. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі : навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 196 с.

Грязева Н. В. Способы совершения побегов из-под стражи. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 2. С. 17–22.

Айзерман М. А., Алескеров Ф. Т. Выбор вариантов. Основы теории. Москва : Наука, 1990. 240 с.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва : Сов. радио, 1993. 278 с.

Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. Львів : ЛП, 2004. 220 с.

Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень. Київ : КНЕУ, 2009. 614 с.

Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу. Харків : ХНАМГ, 2004. 291 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Номер

Розділ

Статті