ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБʼЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Ігор Волков
  • Сергій Бєлай
  • Олександр Ткаченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276807

Ключові слова:

Національна гвардія України, обʼєкт дипломатичного призначення, взаємодія, сили безпеки, забезпечення безпеки, план взаємодії, планова таблиця взаємодії й управління

Анотація

Розглянуто окремі питання формування понятійно-термінологічного апарату, а також способи організації взаємодії між уповноваженими субʼєктами, які виконують завдання із забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення в Україні. Насамперед увагу приділено організації взаємодії між військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України та іншими структурними складовими сектору безпеки держави як однієї з головних передумов якісного виконання завдань. Проведено аналіз процесів планування взаємодії, яка розглядається у вигляді багатоелементної системи заходів, необхідних і достатніх для виконання службово-бойових завдань, спрямованих на забезпечення безпеки обʼєктів дипломатичного призначення в Україні. Сформульовано окремі рекомендації щодо організації взаємодії з використанням планової таблиці взаємодії й управління (синхронізаційної матриці) та плану взаємодії забезпечення безпеки обʼєкта дипломатичного призначення.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://surl.li/fuslo (дата звернення: 08.01.2023).

Подоляка А. М. Взаємодія державних органів в охороні громадського порядку. Форум права. 2009. № 2. С. 338–344.

Кваша О. О. Зміст і значення понять «взаємодія» та «система» у філософських і правових досліджень. Держава і право. 2012. № 56. С. 32–38.

Верхогляд В. О. Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів Служби безпеки України з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2011. 21 с.

Гриценко В. Г. Напрями вдосконалення взаємодії та координації правоохоронних органів як головних суб’єктів правоохоронної системи. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. Вип. 4. С. 116‒120.

Аблязов Д. Е. Взаємодія та координація в державному управлінні. Право і Безпека. 2011. № 5. С. 39‒42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_5_10 (дата звернення: 08.01.2023).

Волков І. М., Бєлай С. В. Функціональна модель механізмів державного управління системою забезпечення безпеки об’єктів дипломатичного призначення. Честь і закон. 2020. № 4 (75). С. 39–48.

Бєлай С. В., Волков І. М. Сутність, функції та завдання забезпечення безпеки об’єктів дипломатичного призначення в загальній системі національної безпеки держави. Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Львів, 25 верес. 2020 р. Львів, 2020. С. 12–16.

Волков І. М. Організаційно-правовий механізм державного управління забезпеченням безпеки об’єктів дипломатичного призначення в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.05. Харків, 2021. 216 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон : затв. наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 р. № 627. URL: http://surl.li/fusid (дата звернення: 03.01.2023).

Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02.02.2016 р. № 74. URL: http://surl.li/fushw (дата звернення: 03.01.2023).

Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.07.2016 р. № 692. URL: http://surl.li/fushj (дата звернення: 03.01.2023).

Порядок організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.08.2016 р. № 773. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16#Text. (дата звернення: 02.01.2023).

Порядок організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час : затв. наказом МВС України від 01.10.2018 р. № 802. URL: http://surl.li/fusio (дата звернення: 02.01.2023).

Інструкція про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2016 р. № 859. URL: http://surl.li/fusjd (дата звернення: 02.01.2023).

Сутюшев Т. А. Взаємодія сил сектору безпеки держави при здійсненні охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу, а також при його евакуації. Честь і закон. 2019. № 4 (71). С. 29‒36.

Волков І. М. Охорона дипломатичних представництв підрозділами Національної гвардії України: напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 92–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті