RECOMMENDATIONS TO THE HEAD OF THE STATE BORDER GUARD UNIT ON THE ORGANIZATION OF COMBATING ENEMY SABOTAGE AND RECONNAISSANCE GROUPS

Authors

  • Vasyl Baratiuk
  • Oleksandr Lazorenko
  • Volodymyr Korchev

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/301752

Keywords:

state border protection unit, armed struggle, sabotage and intelligence group

Abstract

The scientific article, based on the analysis of the actions of the enemy's subversive reconnaissance groups and the combat experience of the border units in their destruction, summarizes the purpose, objects and capabilities of the state border guard unit in relation to the organization of the fight against the enemy's DRGs. The content of the work of the head of the border unit regarding the organization of actions of the border unit regarding the search for the enemy's DRG has been specified and revealed. Based on the experience of actions of the PRYKZ, tactical role-playing games, practical comprehensive practical classes, a variant of the content of the work of the head of the border unit is proposed. A feature of the developed recommendations is their practical orientation. They are intended for the heads of border units, in the areas of responsibility of which crisis situations may arise. Taking into account the developed recommendations will avoid erroneous decisions, rationally prepare the unit for actions, and also improve the efficiency of the work of the relevant managers.

References

Zakon Ukrainy "Pro Derzavnu prukordonnu sluzhbu Ukrainy" № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 661-IV]. (2003, April 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/vabv (accessed 1 September 2023) [in Ukrainian].

Oleschenko O. A., Drobakha G. A., Lugovskyi I. S., Sporyshev K. O. (2015). Zmist roboty z planuvannia spetsialnoi operatsii u bryhadi (polku) operatyvnoho pryznachennia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [The content of the work on planning a special operation in the brigade (regiment) of the operational assignment of the National Guard of Ukraine]. Chest i zakon, no. 4 (55), pp. 25‒32 [in Ukrainian].

Baratiuk V. I., Berezenskyi O. I., Hluzdan O. P. (2015). Rekomendatsii starshomu prykordonnoho nariadu shcthodo organizatsii zasidky v umovakh boiovoho zitknennia z protyvnykom [Recommendations to the chief of the border guard regarding the organization of an ambush in the conditions of a combat encounter with the enemy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 4, pp. 6–17 [in Ukrainian].

Stsiborovskyi O. A., Shchehelskyi R. V. (2018). Rekomendatsii shchodo roboty shtabu prykordonnoho zahonu pid chas poshuku i likvidatsii dyversiino-rozviduvalnykh hrup protyvnyka [Recommendations regarding the work of the headquarters of the border detachment during the and elimination of sabotage and reconnaissance groups of the enemy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 1, pp. 243–256 [in Ukrainian].

Baratiuk V. I., Korchev V. B., Lazorenko O. V. (2022). Rekomendatsii Nachalnyku prykordonnoho pidrozdilu shchodo orhanizatsii yoho dii v umovakh prypynennia zbroinoi provokatsii na derzhavnomu kordoni [Recommendations to the head of the border unit regarding the organization of his actions in the conditions of the cessation of armed provocation at the state border]. Chest i zakon, no. 4 (83), pp. 14‒20 [in Ukrainian].

Baratiuk V. I., Lazorenko O. V. (2020). Deiaki aspekty metodyky navchannia maibutnikh bakalavriv bezpeky derzhavnoho kordonu rozrobtsi planu provedennia spetsialnykh dii z poshuku pravoporushnykiv [Some aspects of the methodology of training future bachelors of state border security in the development of a plan for conducting special action to search for offenders]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 1, pp. 148–162 [in Ukrainian].

Reznik O. G., Kustynskii O. G., Gavryliuk V. V. (2020). Udoskonalennia boiovyh mozhlyvostei pidrozdiliv okhorony derzhavnoho kordonu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainu shchodo borotby z broniovanoiu boiovoiu tekhnikoiu [Improving the combat capabilities of the state border guard units of the State Border Guard Service of Ukraine in combating armored combat vehicles]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluhzby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tehnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 1 (82), pp. 156–167 [in Ukrainian].

Mashtaler A. M., Lazorenko O. V., Baratiuk V. I. (2020). Dosvid vykorystannia rolovykh ihor u navchanni viiskovo-spetsialnykh dystsyplin maibutnikh bakalavriv bezpeky derzhavnoho kordonu [The experience of using role-playing games in the training of military-special disciplines of future bachelors of state border security]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 4 (23), pp. 239–250 [in Ukrainian].

Boiovyi statut sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy. Chastyna II (Batalion, rota) (2022). [Combat charter of the ground troops of the Armed Forces of Ukraine. Part II (Battalion, compani)]. Kyiv : Center of educational literature [in Ukrainian].

Instruktsiia z orhanizatsii operatyvno-sluzhbovoi diialnosti VPS DPSU. Chastyna I, zatv. nakazom Administratsii DPSU vid 29.10.2009 № 1040 (zi zminamy) (2010) [Instructions on the organization of operational and service activities of border service departments of the State Border Guard Service of Ukraine was approved by the order of the administration of the State Border Service of Ukraine dated October 29, 2009 activity no. 1040 (with changes)]. Khmelnytskyi : NA DPSU [in Ukrainian].

Bloshchynskyi I., Lazorenko U., Baratiuk V., Demchyshyn V., Zakharchuk D., Mykhailenko O., Kashtelian S., Polishchuk V., Oleshko D., Zabolotna O. (2021). Interactive Panel "Newline Trutouch" Usage for Increasing the Efficiency of Training Future Bachelors in State Border Security. Netherland International Journal of Applied Engineering & Technology, vol. 3, no. 2. pp. 12‒19 [in English].

Lazorenko O., Zabolotna O., Mahas G. (2019). Implementation of the Educational Program of Training of Border Guards in the specialty "State Border Security in Ukraine". Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, vol. 11, pp. 117‒133 [in English].

Lazorenko O., Bloshchynskyi I., Kryvyi I., Martyniuk O., Martyniuk V., Polishchuk V., Misheniuk R., Balytskyi I., Andrushko V. (2022). Complex Practical Exercises as an Innovative Form of Teaching Military-Special Disciplines forFuture Bachelors of the State Border Security: Interdisciplinary Link. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, vol. 14, pp. 250‒269 [in English].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles