PROBLEM ISSUES OF TRAINING SPECIALISTS OF THE COMMANDING AND HEADQUARTERS STAFF OFFICERS OF TACTICAL LEVEL UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM

Authors

  • Serhii Bielai
  • Oleksandr Mynko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302140

Keywords:

combat experience, lesson, analysis of actions, tactics, specialists, system of professional military education, security and defense forces, the National Guard of Ukraine, war, state security

Abstract

The author analyzes a number of scientific publications on the impact of modern technologies on the course of the main types of combat, taking into consideration the current experience of combat and military operations during the Russian-Ukrainian war. Trends in the tactics of using tactical level units on the battlefield are outlined.

The latest program article of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine is analyzed. Conclusions are drawn and directions of scientific and theoretical development of tactics of using the National Guard of Ukraine units on the modern battlefield are determined.

Proposals are made for obligated implementation into the educational process of military educational institutions the study about the impact of modern technological means of armed struggle on the tactics of using the National Guard of Ukraine.

References

NA NGU (2023). Zbirnyk tez dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Aktualni problemy diialnosti skladovykh sektoru bezpeky i oborony Ukrainy v umovakh osoblyvykh pravovykh rezhymiv: potochnyi stan ta shliakhy vyrishennia" [Proceedings of all-Ukrainian scientific and practical conference "Actual problems of the activities of the components of the security and defense sector of Ukraine in the conditions of special legal regimes: the current state and ways of solving them"]. (Ukraine, Kharkiv, March 30, 2023). Kharkiv : NA NGU, pp. 1–887 [in Ukrainian].

Samoilenko V. M. (2023). Obgruntuvannia zastosuvannia avtonomnykh bezpilotnykh litalnykh aparativ, shcho osnashcheni optyko-elektronnoiu systemoyu navihatsii, dlia vykonannia zavdan pidrozdilamy Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Justification of the need for the use of autonomous unmanned aerial vehicles equipped with an optical and electronic navigation system during the performance of tasks by units of the National Guard of Ukraine]. Chest i zakon, no. 4 (87), pp. 83‒91 [in Ukrainian].

Pasichnyk V. I., Shyrobokov Yu. M., Savchuk О. A. (2023). Psykholohichni osoblyvosti diialnosti operatoriv bezpilotnykh aviatsiynykh kompleksiv taktychnykh klasiv ta yikh urakhuvannia u praktytsi profesiinoi pidhotovky tsykh viiskovykh fakhivtsiv [Psychological features of the activity of operators of unmanned aerial systems of tactical classes and their consideration in the practice of professional training of these military specialists]. Chest i zakon, no. 4 (87), pp. 113‒120 [in Ukrainian].

Yakovenko Ye. S., Bielai S. V., Volkov I. M. (2022). Zaprovadzhennia boiovoho dosvidu v osvitnii protses Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy pid chas vyvchennia zahalnoviiskovykh dystsyplin [Introduction of the combat experience into the educational process of the National academy of the National Guard of Ukraine during the stady of combined military disciplines]. Chest i zakon, no. 4 (83), pp. 144‒148 [in Ukrainian].

Mynko О. V., Morozov I. Ye. (2023). Analiz provedenykh dii yak chastyna osvitnioho protsesu u viiskovykh navchalnykh zakladakh [After action review as a part of the educational process in military educational institutions]. Chest i zakon, no. 3 (86), pp. 41‒45 [in Ukrainian].

Yakovenko Ye. S., Ostryzhnyi O. V., Cherkashyn S. D. (2023). Obgruntuvannia zaproponovanoi tekhnolohii vyvchennia ta vprovadzhennia boiovoho dosvidu v osvitnii protses Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Justification of the proposed study technology and implementation of combat experience in the educational process National academy of the National Guard of Ukraine]. Chest i zakon, no. 4 (87), pp. 148‒153 [in Ukrainian].

Obriadin V. V., Horielyshev S. A., Bondarenko О. H. (2023). Problemni pytannia stvorennia ta vprovadzhennia avtomatyzovanoho navchalnoho komandnoho punktu u navchalnyi protses vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Problem questions of creation and use of automated educational command post in the educational process of higher educational institutions]. Chest i zakon, no. 2 (85), pp. 36‒44 [in Ukrainian].

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine general Zaluzhny V. F. (2024). Shchodo suchasnoho dyzainu viiskovykh operatsii u rosiisko-ukrainskii viini: v borotbi za initsiatyvu [Regarding the modern design of military operations in the Russian-Ukrainian war: in the struggle for the initiative]. Official web page of Armed Forces of Ukraine. Retrieved from: http://surl.li/raovb (accessed 05 February 2024) [in Ukrainian].

Kozatskyi S. (2023). FPV-drony: zbroia, shcho zminyla suchasnu viinu [FPV drones: weapons that changed the modern war]. Web page of NGO Ukrainian Military Center. Retrieved from: http://surl.li/raovn (accessed 05 February 2024) [in Ukrainian].

Butusov Yu. Ye. (2024). Dva vydatnykh operatora BPLA zahynuly v boiu cherez nedbale stavlennia kerivnytstva [Two outstanding UAV operators died in combat due to the careless attitude of the leadership]. Web page of Kyiv Post. Retrieved from: http://surl.li/raovr (accessed 05 February 2024) [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles