RELEVANCE OF COUNTERING THE NEGATIVE INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THE PERSONNEL OF A STATE BORDER GUARD AGENCY IN WARTIME

Authors

  • Vitalii Zhuravel
  • Serhii Burbela
  • Yurii Yurchak

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302147

Keywords:

information and psychological influence, state border guard agency, national security, State Border Guard Service of Ukraine, armed aggression, information component of war, state border security

Abstract

Based on the analysis of the events taking place in Ukraine, during which the State Border Guard Service of Ukraine performs the task of repulsing and deterring the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, the authors suggest that the personnel is subjected to information and psychological influences that form a certain information and psychological situation in the field of the state border security.

The article substantiates the relevance of countering the negative information and psychological impact on the personnel of a state border guard agency in wartime. Information and psychological influences and military theoretical approaches to characterising their essence have been studied. The unreasonable nature of the information and psychological aggression of the Russian Federation against Ukraine has been emphasised. The necessity of improving the system of ensuring the national security of Ukraine, taking into account the specificity of the State Border Guard Service of Ukraine, has been revealed. The problematic issues of information and psychological protection of national interests at the state border have been analysed.

References

Bryzhko V. M., Shvets M. Ya., Tsymbalyuk V. S. (2007). E-borotba v informatsiinykh viinakh ta informatsiine pravo

[E-fighting in information wars and information law]. Kyiv : NDTSPI APrN Ukrainy [in Ukrainian].

Kondratiuk М. О. (2013). Informatsiina viina ta rol mas-media v mizhnarodnykh konfliktakh [Information warfare and the role of mass media in international conflicts]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, vol. 41, pp. 1‒6 [in Ukrainian].

Sun-Tszy (2015). Mystetstvo viiny [The Art of War]. Lviv : VSL [in Ukrainian].

Dmitri Alperovitch. Bears in the Midst: Intrusion into the Democratic National Committee. Crowdstrike. Retrieved from: http://surl.li/rmebr (accessed 04 January 2024) [in English].

Kitsa M. (2015). Osoblyvosti reklamy v ukrainskykh internet-ZMI v umovakh informatsiinoi viiny [Features of advertising in Ukrainian Internet media in the conditions of information warfare]. Tele- ta radiozhurnalistyka, vol. 14, pp. 170‒174 [in Ukrainian].

Sentchenko O. (2014). Novitni viiny z vykorystanniam informatsiino-psykholohichnoi zbroi [Modern wars with the use of information and psychological weapons]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 8, pp. 34‒39. Retrieved from: http://surl.li/rmeca (accessed 04 January 2024) [in Ukrainian].

Demskyi V. V., Yurchak Yu. M. (2019). Problema zakhystu vid nehatyvnoho informatsiino-psykholohichnoho vplyvu na personal viddilu okhorony derzhavnoho kordonu v konteksti informatsiinoi viiny [Problem of protection against the negative information and psychological impact on the personnel of the state border guard department in the context of information warfare]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Psykholohichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 1 (12), pp. 89‒94 [in Ukrainian].

Zharkov Ya., Onyshchuk M. (2007). Irformatsiino-psykholohichne protyborstvo v suchasnomu sviti: problemno-istorychnyi analiz [Information and psychological confrontation in the modern world: problem-historical analysis]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 16‒17, pp. 101‒104 [in Ukrainian].

Moldavchuk V. S., Tovma M. I., Illiuk О. O. (2006). Teoretychni zasady realizatsii moralno-psykholohichnoho zabezpechennia dii viisk: mizhnarodnyi dosvid [Theoretical foundations of the implementation of moral and psychological support of troop's actions: international experience]. Chest і zakon, no. 2, pp. 54‒58 [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles