ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF THE MODEL FOR THE APPLICATION OF FORCES AND MEANS OF A BORDER GUARD DETACHMENT AS PART OF THE DEFENSE FORCES IN REPELLING AN ARMED INVASION

Authors

  • Viktor Zalozh
  • Dmytro Karasov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302201

Keywords:

, forces and means, state border, repelling armed invasion, application model, defense forces, analysis of factors, ranking, border guard detachment

Abstract

The set of factors influencing the choice of the model for the application of forces and means of a border guard detachment as part of the defense forces in repelling an armed invasion has been determined. Their analysis, systematization, and ranking have been carried out. From the entire variety of factors, 8 major groups have been identified through generalization and systematization: military-political, socio-economic, material-technical, organizational-management, moral-psychological, physical-geographical, ecological and sanitary-epidemiological, and normative-legal.

References

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] (1996, June 28). Retrieved from: http://surl.li/qnpea (accessed 10 March 2023) [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" № 392/2020 [Decree of the President of Ukraine "On the National Security Strategy of Ukraine" activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qnpdd (accessed 10 September 2023) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy" № 2469-VIII [Law of Ukraine about the foundations of national security of Ukraine activity no. 2469-VIII] (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 31 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy" № 964-IV [Law of Ukraine about the State Border Service of Ukraine activity no. 964-IV] (2003, June 19). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qnpel (accessed 10 September 2023) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnyi kordon Ukrainy" № 1777 XII [Law of Ukraine about the state border of Ukraine activity no. 1777-XII]. (1991, November 4). Retrieved from: http://surl.li/bivmo (accessed 03 April 2023) [in Ukrainian].

Batsamut V. M., Drobakha H. A. (2016). Faktory dlia otsiniuvannia skladnosti operatyvnoi obstanovky u razi vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii sotsialnoho kharakteru, zumovlenykh masovoiu aktyvnistiu hromadian [Factors for assessing the complexity of the operational situation in the event of emergency situations of a social nature caused by the mass activity of citizens]. Chest i zakon, no. 1, pp. 31–37 [in Ukrainian].

Drobakha H. A., Moldavchuk V. S., Lipatov I. I., Batsamut V. M. (2013). Sposib otsiniuvannia ta prohnozuvannia rivnia skladnosti suspilno-politychnoi obstanovky [A method of assessing and forecasting the level of complexity of the socio-political situation]. Chest i zakon, no. 4, pp. 76–83 [in Ukrainian].

Kyrylenko V. A., Horodnov V. P., Karataiev R. H., Binkovskyi O. A. (2008). Metodyka vyznachennia pokaznyka stupenia zahostrennia obstanovky v prykordonnii sferi pry otsintsi dynamiky formuvannia zahrozy terytorialnoi tsilisnosti derzhavy [Methodology for determining the degree of aggravation of the situation in the border area when assessing the dynamics of the threat to the territorial integrity of the state]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 46, pp. 23–29 [in Ukrainian].

Ivashkov Yu. B., Zalozh V. V. (2017). Analiz faktoriv, yaki vyznachaiut poriadok funktsionuvannia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy v umovakh osoblyvoho periodu [Analysis of factors that determine the functioning of the State Border Guard Service of Ukraine in the conditions of a special period]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl. Kharkiv : KhNUPS, vol. 1 (50), рр. 42–47 [in Ukrainian].

Kurnikov V. V. (2019). Obgruntuvannia kompleksu pokaznykiv otsinky skladnosti obstanovky na diliantsi derzhavnoho kordonu Pivnichnoho rehionalnoho upravlinnia v umovakh zahostrennia voienno-politychnoi obstanovky [Justification of the set of indicators for assessing the complexity of the situation on the state border of the Northern Regional Administration in the context of the worsening military and political situation]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony, no. 2 (35), рр. 81–86 [in Ukrainian].

Zalozh V. V., Hluzdan, O. P. (2017). Vybir i analiz chynnykiv, yaki vplyvaiut na efektyvnist zastosuvannia pidrozdiliv shvydkoho reahuvannia pid chas uchasti u stabilizatsiinykh diiakh viisk (syl) [Selection and analysis of factors that affect the effectiveness of the use of rapid response units during participation in the stabilization actions of troops (forces)]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 4 (74), рр. 104–115 [in Ukrainian].

Kosik S. M. (2017). Analiz chynnykiv ta umov, yaki vplyvaiut na bezpeku derzhavnoho kordonu ukrainsko-moldovskoi dilianky vidpovidalnosti Pivdennoho rehionalnoho upravlinnia [Analysis of factors and conditions affecting the security of the state border of the Ukrainian-Moldovan area of responsibility of the Southern Regional Administration]. Trudy universytetu. Kyiv : NUOU, vol. 1 (134), рр. 224–229 [in Ukrainian].

Ivashkov Y., Zalozh V. (2016). Analiz dosvidu orhaniv ta pidrozdiliv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy pid chas provedennia antyterorystychnoi operatsii [Analysis of the experience of bodies and units of the State Border Service of Ukraine during the anti-terrorist operation]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 4 (70), рр. 41‒49 [in Ukrainian].

Zalozh V., Simchuk P. (2023). Analiz problemnykh pytan, shcho znyzhuiut efektyvnist vzaiemodii pidrozdiliv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby z viiskovymy formuvanniamy ta pravookhoronnymy orhanamy syl oborony pid chas vykonannia zavdan z oborony derzhavy, ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishennia [Analysis of problematic issues that reduce the effectiveness of the interaction of units of the State Border Service with military formations and law enforcement agencies of the defense forces during the performance of state defense tasks, and possible ways to solve them]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 1 (90), pp. 43–52 [in Ukrainian].

Maltsev A., Simchuk P., Zalozh V. (2023). Analiz boiovoho dosvidu zastosuvannia syl i zasobiv orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu u skladi syl oborony pid chas vidbyttia zbroinoi ahresii: problemni pytannia ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishennia [Analysis of the combat experience of the use of forces and means of state border protection bodies as part of the defense forces during the repulsion of armed aggression: problematic issues and possible ways to solve them]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 1 (90), рр. 62–71 [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles