DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/3/62/124565

ВОЄННО-ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

V. V. Ovcharenko, S. S. Semenov, S. А. Falko

Анотація


Розглянуто проблеми викладання воєнно-історичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах України. Подано пропозиції до перспективного проекту щодо поліпшення викладання навчальної дисципліни “Історія війн та воєнного мистецтва” у Національній академії Національної гвардії України. Обґрунтовано необхідність поширення проведення досліджень з воєнної історії в структурних підрозділах Академії. Метою запропонованої роботи є використання сучасного наукового досвіду у навчальному процесі під час проведення занять з курсантами.

Ключові слова


воєнно-історичні дисципліни; воєнна історія; професійні якості; історія воєнного мистецтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Menning, Bruce W. Bayonets Before Bullets. The Imperial Russian Army, 1861–1914 [Текст] / Bruce W. Menning. Bloomington & Indianapolis. –1992. – 335 р.

Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році”. – С. 185. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles /2316/. – Назва з екрана.

Арзуманян, Р. В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. Теоретические и стратегические проблемы концептуализации, религиозные и военно-политические отношения в операционной среде иррегулярных военных действий [Текст] / Р. В. Арзуманян. – Москва : АНО ЦСОиП, 2015. – 334 с. ; Сидорин, А. Вооруженные силы США в XXI веке [Текст] / А. Сидорин. – Москва : Кучково поле, Военная книга, 2013. – 800 с.

Бідний, В. А. Воєнно-історична робота в арміях зарубіжжя та перспективи її впровадження у Збройних Силах України [Текст] / В. А. Бідний // Відродження українського війська: сучасність та історична ретроспектива : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 грудня 2016 р. – Київ : НУОУ, 2016. – С. 90, 91.

Короткий курс історії воєнного мистецтва (Друга світова війна) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бокачов, В. І. Гусєв, А. І. Кіт та ін. – Львів : ЛВІ, 2005. – 268 с.

Болсуновський, Л. І. Воєнна історія [Текст] : в 2 ч. / Л. І. Болсуновський. – Одеса : МО України, Військова академія, 2012.

Брейтвейт, Родрик. Афган : русские на войне [Текст] / Родрик Брейтвейт. – Москва : ACT: CORPUS, 2013. – 496 с.

Уроки Ирака. Тактика, стратегия и техника в Иракских войнах США [Текст] / О. В. Валецкий, А. В. Гирин, А. В. Маркин, В. М. Неелов. – Москва : Издатель Воробьев А. В., 2015. – 212 с.

Варакута, В. П. Історія війн та воєнного мистецтва [Текст] / В. П. Варакута. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 554 с.

Військове будівництво в Україні у XX столітті: історичний нарис, події, портрети [Текст] / за заг. ред. О. І. Кузьмука. – Київ : Ін Юре, 2001. – 448 с.

Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років XX – початку XXI століть [Текст] / під заг. ред. генерал-полковника В. Б. Толубка. – Київ : НАОУ, 2004. – 176 с.

Воєнно-історична наука в Україні: стан і перспективи [Текст] : матеріали круглого столу 30 травня 2001 року, м. Київ / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. акад. оборони України ; упоряд. О. І. Гуржій [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 80 с.

Галушко, К. Поле битви – Україна. Від “володарів степу” до “кіборгів”. Воєнна історія України від давнини до сьогодення [Текст] / К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

Гланц, Д. М. Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году [Текст] / Д. М. Гланц. – Москва : Яуза, Эксмо, 2008. – С. 6.

Гусак, Ю. Воєнна наука зараз робиться в полях [Електронний ресурс] / Ю. Гусак. – Режим доступу : https://defence-ua.com/index. php/statti/2454-voyenna-nauka-zaraz-robytsya-v-polyakh. 14.03.2017 С. Згурець, Defense Express. – Назва з екрана.

Гусак, Ю. Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991–2013 роки [Текст] / Ю. Гусак, М. Кліщевський // Наука і оборона. – 2013. – № 4. – С. 33–42.

Гусак, Ю. А. Воєнно-історична наука в Українському війську: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / Ю. А. Гусак // Відродження українського війська: сучасність та історична ретроспектива : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 грудня 2016 р. – Київ : НУОУ, 2016. – С. 19, 20.

Дельбрюк, Г. История военного искусства в рамках политической истории [Электронный ресурс] : в 4 т. / Г. Дельбрюк. – Режим доступа : http://militera.lib.ru/ science /delbruck_h01/ index.html. – Загл. с экрана.

Димарко, Луис. Уличные бои. Специфика подготовки и ведения – от Сталинграда до Ирака [Текст] / Луис Димарко. – Москва : Эксмо, 2014. – 240 с.

Довідкові матеріали з історії війн та воєнного мистецтва для слухачів Національної академії оборони України [Текст] / під заг. ред. С. В. Сидороваю. – Київ : НАОУ, 2007. – 110 с.

Литвин, С. Х. Воєнно-історична наука в Україні у контексті 10-ліття всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії” та журналу “Воєнна історія” [Текст] / С. Литвин // Воєнна історія. – 2011. – № 6 (60). – С. 5–13.

Розвиток форм і способів збройної боротьби у війні в Афганістані (1979-1989) [Текст] : навч. посіб. / І. І. Фурман, О. М. Даценко, В. І. Рєзнік та ін. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 88 с.

Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001) [Текст] / за ред. В. В. Бринцева. – Київ : НАОУ, 2006. – 378 с.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні [Текст] : енцикл. довід. / авт.-упоряд. О. І. Гуржій та ін. – Київ : Вид. гуманіт. л-ри, 2004. – 520 с.

Історія війн та військового мистецтва [Текст] : навч. посіб. / С. І. Берестнєв, О. М. Желтобородов, В. В. Заборовський та ін. – Xарків : ХУПС, 2007. – 260 с. ; Історія війн та військового мистецтва. Ч. І. З війн стародавнього світу до другої світової війни [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пугач, І. А. Таран, М. В. Качан та ін. – Харків : ХУПС, 2010. – 128 с.

Історія воєнного мистецтва [Текст] : підручник / І. І. Фурман, М. І. Рибак, С. В. Сидоров та ін. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : НУОУ, 2012. – 300 с.

Історія українського війська [Текст] / М. Відейко, С. Синиця, Б. Черкас та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 416 с.

Крип’якевич, І. Історія українського війська [Текст] / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич. – Львів : [б. в.], 1992. – 713 с.

Куцька, О. М. Короткий курс історії воєнного мистецтва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Куцька, В. В. Пашковський, А. І. Кіт. – Львів : ЛІСВ, 2006. – 259 с.

Майкельсон, Д. Сунь-цзы: искусство побеждать [Текст] / Дж. Майкельсон, С. Майкельсон ; пер. с англ. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2008. – 464 с.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в XX – на початку XXI століть” [Текст] / за заг. ред. проф. Г. М. Старолубець. – Житомир : Полісся, 2015. – 188 с.

Меннинг Брюс У. Пуля и штык. Армия Российской империи, 1861–1914 [Текст] / Меннинг Брюс У. – Москва : Модест Колеров, 2015. – С. 423.

Миллер, Д. Коммандос: формирование, подготовка, выдающиеся операции спецподразделений [Текст] / Д. Миллер. – Минск : Харвест, 1999. – 512 с.

Особенности ведения боевых действий в Афганистане (2001–2015). Краткий очерк [Текст] / Центр стратегической конъюнктуры. – Москва: Издатель Воробьев А. В., 2015. – 88 с. ; Валецкий, О. В. Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе Иракской войны (2003–2011) [Текст] / О. В. Валецкий, В. M. Неелов. – Москва : Издатель Воробьев A. B., 2015. – 120 с. ; Гогун, А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941–1944 [Текст] / А. Гогун. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 527 с. ; Чайковський, А. С. Невідома війна. Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. Мовою документів, очима історика [Текст] / А. С. Чайковський. – Київ : Україна, 1994. – 255 с.

Питання сучасної тактики в війні багатонаціональних сил проти Іраку [Текст]. – Харків : ХГвТКУ, 1992. – 124 с. ; Локальні війни та збройні конфлікти другої половини XX століття: (Історико-філософ. аспект) [Текст] : монографія / О. І. Гуржій, С. П. Мосов, В. Д. Макаров та ін. – Київ : Знання України, 2006. – 356 с.

Разин, Е. А. История военного искусства [Электронный ресурс] : в 3 т. / Е. А. Разин. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – Режим доступа : http://nozdr.ru/militera/science /razin_ea/index.html. – Загл. с экрана.

Свєтлов, А. Є. Предмет військової історії України [Текст] // Сумська старовина. – 2006. – № XVIII–XIX. – С. 89–94.

Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Київ : НІСД, 2017. – 496 с. ; Путін веде в Україні гібридну війну – генерал Каппен [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/ 25363591.html; – Назва з екрана.

Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 pp. [Текст] / О. Сокирко. – Київ : Темпора, 2006. – 280 с. ; Тинченко, Я. Лицарі Зимових походів. 1919–1922 рр. [Текст] / Я. Тинченко. – Київ : Темпора, 2017. – 760 с. ; Лазарович, М. В. Леґіон українських січових стрільців. Формування. Ідея. Боротьба [Текст] / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, – 2016. – 628 с. ; Руккас, А. О. Разом з польським військом: Армія Украïнськоï Народноï Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа) [Текст] / А. О. Руккас. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 480 с.

Строков, А. А. Вооруженные силы и военное искусство в Первой мировой войне [Текст] / А. А. Строков. – Москва : Воениздат, 1974. – 616 с.

Типовой базисный учебный план (ТБУП) подготовки командного состава в системе специального военного образования [Текст] // Вооружённые силы Канады. Аппарат начальника Академии Вооружённых сил Канады. – Кингстон, 2011. – С. 98.

Честь і слава Батьківщини. Еліта українського війська [Текст] / М. І. Рибак, С. В. Сидоров, О. М. Даценко та ін. – Київ : Академвидав, 2011. – 248 с.

Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії [Електронний ресурс] / Л. Шанковський // Український історик. – 1970. – Ч. 4 (28). – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Shankovskyi_Lev/Narys _ukrainskoi_voiennoi_istoriohrafii/. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 V. V. Ovcharenko, S. S. Semenov, S. А. Falko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР