DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126069

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ, ПІДПРИЄМСТВА

О. Yu. Cherednychenko, М. І. Tovma

Анотація


Обґрунтовано необхідність удосконалення кадрової безпеки на рівні найбільш поширеної ланки – установи, закладу, підприємства як невід’ємної складової системи безпеки – з урахуванням змін у суспільстві, а також необхідності забезпечення життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави в сучасних умовах. Установлено, що для сталого розвитку установи, закладу, підприємства, а також суспільства в цілому важливе значення мають виявлення, запобігання і своєчасна нейтралізація реальних та потенційних загроз кадровому потенціалу. Визначено, що головну роль у цьому процесі відіграють органи управління установою, закладом, підприємством, керівники всіх ланок як провідники тактики та стратегії розвитку установи. Доведено позитивний вплив на функціонування установи, закладу, підприємства виваженої кадрової політики, яка використовує новітні технології, стандарти та механізми підбору й управління кадровим потенціалом.

Ключові слова


кадрова безпека; державна безпека; кадри; суспільне, політичне життя; загрози; ризики; небезпеки; кадрова політика; система кадрової безпеки; ризики та загрози; функціонування установи; кадровий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 р. – 1996. – № 30.

Грицяк, Н. В. Проблеми підвищення ефективності керівних кадрів [Текст] : монографія / Н. В. Грицяк, В. О. Гущенко, Н. Г. Протасов. – Київ : НАДУ, 2003.

Новейший энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. А. А. Грицанова. – Минск : Книжный дом, 2003.

Захаров, О. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – Київ : КНТ, 2008.

Хміль, Ф. І. Управління персоналом [Текст] : підручник / Ф. І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2006.

Яцуба, В. Г. Кадрове забезпечення державного управління : організаційно-правовий аспект [Текст] : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / В. Г. Яцуба. – Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 1999.
Copyright (c) 2019 О. Yu. Cherednychenko, М. І. Tovma

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР