DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126083

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ НАВИЧОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА АКТИВНОЇ ОБОРОНИ КУРСАНТАМИ-ПРАВООХОРОНЦЯМИ

О. V. Hatsayuk, О. А. Morgunov, О. А. Yarеshchenko

Анотація


Розглянуто проблему застосування сучасних технічних засобів навчання, спрямованих на якісне й прискорене вдосконалення військово-прикладних навичок та спеціальної фізичної підготовленості курсантів-правоохоронців.

Ключові слова


курсанти; поліцейські; сучасні технічні засоби навчання; засоби індивідуального захисту; засоби активної оборони; тактична підготовка; спеціальна фізична підготовка; витривалість; заходи фізичного впливу

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/876-18 (дата звернення : 20.06.17). – Назва з екрана.

Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/580-19 (дата звернення : 27.08.17). – Назва з екрана.

Носов, В. В. Спеціальна техніка в ОВС [Електронний ресурс] : Дидактичні матеріали до проведення практичних занять / В. В. Носов. – Режим доступу : http://uchebnik-online.net/book/319-specialna-texnika-v-ovs-didaktichni-materiali-do-provedennya-praktichnix-zanyat-v-v-nosov/8-14-zasobi-individualnogo-zaxistu.html (дата звернення : 25.10.17). – Назва з екрана.

Стоун, Дж. К. Большая энциклопедия оружия и доспехов. Оружие и доспехи всех времён и народов [Текст] / Дж. Стоун ; пер. с англ. – Москва : АСТ, Астрель, 2008. – С. 598, 599.

Закорко, І. П. Спеціальна фізична підготовка. Організаційно-методичні вказівки до викладання курсу [Текст] / І. П. Закорко. – Київ : КІВС, 2001. – 33 с.

Ендальцев, Б. В. Влияние физических упражнений на формирование адаптационных реакций организма человека [Текст] : тез. докл. итоговой науч. конф. за 2003 г. / Б. В. Ендальцев, В. Д. Мавроматис, Т. В. Альмамбетов. – Санкт-Петербург : ВИФК, 2004. – С. 47–49.

Нарзулаев, С. Б. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе профессиональной подготовки милиционеров [Текст] / С. Б. Нарзулаев, В. В. Беляков // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2007. – № 5. – С. 9–13.

Поддубный, О. Г. Дифференциальный подход к физической подготовке военнослужащих различных профессиональных груп в зависимости от условий и требований военно-профессиональной деятельности к их физическому состоянию [Текст] / О. Г. Поддубный, Г. Н. Суxорада, В. Н. Кирпенко // Физическое воспитание студентов. – 2009. – № 2. – С. 79–83.

Стрижак, А. П. Адекватность в действиях как критерий эффективности профессионально-прикладной физической подготовки курсантов учебных заведений МВД РФ [Текст] / А. П. Стрижак, Г. Н. Германов, И. А. Сабирова // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2012. – № 2. – С. 90–94.

Магльований, А. В. Проблеми та шляхи вдосконалення фізичної підготовки молодшого офіцерського складу [Текст] / А. В. Магльований, О. М. Боярчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 44–48.

Моргунов, О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання [Текст] / О. А. Моргунов // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 46–49.

Вареньга, Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення [Текст] : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Ю. В. Вареньга. – Львів, 2015. – 262 с.

Інструкція з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України [Текст] / С. В. Лещеня, І. П. Орленко, А. О. Мелешко, С. С. Забродський ; за заг. ред. О. О. Мальцева. – Київ : ГУ НГУ, 2014. – 140 с.
Copyright (c) 2021 О. V. Hatsayuk, О. А. Morgunov, О. А. Yarеshchenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР