DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136598

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

І. І. Lipatov, G. А. Drobacha, Yu. P. Babkov, М. О. Chepel

Анотація


Розглянуто сутність і зміст понять “інформаційно-психологічний вплив”, “інформаційно-психологічна безпека”, “забезпечення інформаційно-психологічної безпеки”. Визначено структуру та елементи системи інформаційно-психологічної безпеки, складниками якої є система забезпечення інформаційно-психологічної безпеки Національної гвардії України та функції цієї системи.


Ключові слова


інформаційно-психологічний вплив; інформаційно-психологічна безпека; забезпечення інформаційно-психологічної безпеки; система інформаційно-психологічної безпеки; система забезпечення інформаційно-психологічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія інформаційно-психологічного протиборства [Текст] : підручник / Я. М. Жарков, Л. Ф. Компанцева, В. В. Остроухов та ін. ; за заг. ред. проф. Є. Д. Скулиша. – К. : НА СБ України, 2012. – 212 с.

Грачев, Г. В. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия [Текст] / Г. В. Грачев, И. К. Мельник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Алгоритм, 2002. – 228 с.

Петрик, В. М. Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации [Текст] : учеб. пособ. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, А. А. Штоквиш и др. ; под ред. В. В. Остроухова. – К. : КНТ, 2008. – 544 с.

Понарин, И. Н. Проблемы информационной безопасности в современных условиях [Электронный ресурс] // Украинский ресурс по безопасности. 28 февраля 2005. – Режим доступа : http://kiev-security.org.ua/box/2/128.shtml. – Загл. с экрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 лютого 2017 р. № 47/2017. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/47/2017. – Назва з екрана.

Грачев, Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты [Текст] / Г. В. Грачев. – М. : РАГС, 1998. – 53 с.

Манойло, А. В. Государственная информационная политика в особых условиях [Текст] : монография / А. В. Манойло. – М. : МИФИ, 2003. – 388 с.

Информационно-психологическая безопасность (определение и анализ предметной области) [Текст] / Г. Л. Смолян, Г. М. Зараковский, В. М. Розин, А. Е. Войскунский. – М. : Ин-т системного анализа РАН, 1997. – 52 с.

Расторгуев, С. П. Информационная война [Текст] / С. П. Расторгуев. – М. : Радио и связь, 1999. – 416 с.

Почепцов, Г. Г. Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2000. – 576 с.

Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. – 656 с.

Смолян, Г. Л. Политико-идеологическая составляющая информационно-психологической безопасности [Текст] / Г. Л. Смолян, Г. М. Зараковский // Общественные науки и современность. – 1997. – № 5. – С. 35–43.

Богуш, В. М. Інформаційна безпека держави [Текст] : навч. посіб. / В. Богуш, О. Юдін. – К. : Мк-Пресс, 2005. – 432 с.

Крысько, В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) [Текст] / В. Г. Крысько. – Мн. : Харвест, 1999. – 448 с.

Приходько, І. І. Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності [Текст] : монографія / І. І. Приходько. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 745 с.
Copyright (c) 2020 І. І. Lipatov, G. А. Drobacha, Yu. P. Babkov, М. О. Chepel

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР